Category: Big Data Analytics

DS1

Big Data คือ, แนะนำ Machine Learning และ Hadoop เบื้องต้น

สรุปการอบรมหลักสูตร Data Scientist Essentials ตอนที่ 1 วันที่จัดอบรม : วันที่ 14 -15, 21-22 และ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ( จำนวน 6 วัน )Introduction to Data Science and Machine Learning, Introduction to Hadoop, HDFS, YARN, MapReduce, Spark, Spark Platform, งานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, งานของนักวิศวกรข้อมูล สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ความเหมือนและความต่างระหว่าง Big Data Analytics กับ Business Intelligence และ Business Analytics

วันนี้จะมาแนะนำความแตกต่างระหว่างคำ 3 คำนี้ และความเหมือนของ 3 คำนี้ให้เข้าใจกันคะ หลายคนอาจสงสัยและพยายามมองหาและทำความเข้าใจว่าคำเหล่านี้คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ สนใจรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ