Training Schedule

You are here:

Training Schedule

กำหนดการจัดอบรมสัมมนา ของบริษัท จะแสดงตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง ท่านสามารถตรวจสอบ และเลือกรอบการจัดอบรมได้ตามต้องการ กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการจัดการอบรมที่หน่วยงานของท่าน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Info@rdbi.co.th หรือ ตามเบอร์ติดต่อ และแบบฟอร์มด้านล่าง

Image by mindandi on Freepik
sqr021-col1
sqr021-col2

กำหนดการอบรมประจำเดือน

Code ชื่อหลักสูตร วัน ราคา Jul Aug Sep
BI-PBI-FD1 Visual Analytics by Power BI Desktop 2 7,900
BI-TBD-FD1 Visual Analytics by Tableau Desktop 2 7,900
BA-BAT1-FD2 Business Analytics by Function with Strategic Management 2 Call
  • ราคาที่ระบุยังไม่รวม Vat 7%

สถานที่จัดการอบรม

อาคารอัลม่าลิงค์ เลขที่ 25 ถ. ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

https://maps.app.goo.gl/ZX33o51jCgK5eiQJ7

Image by tirachardz on Freepik
sqr012-col1
sqr012-col2

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการจัดอบรมที่หน่วยงานของท่าน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ info@rdbi.co.th หรือ ติดต่อตามช่องทางด้านล่าง