Services

You are here:

เป้าหมายในการบริการของเรา คือ ทำให้ลูกค้า/ผู้บริหารองค์กรเห็นข้อมูลขององค์กรอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และสามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลาเช่นกัน อีกทั้งทันต่อความต้องการของลูกค้า ผู้บริหารสามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้แก่ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เราพร้อมให้คำแนะนำและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน BI มากกว่า 10 ปี ในปัจจุบันมีบริการทั้งหมด 4 ส่วนดังนี้

Business and IT Consulting

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัย และให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ เพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
Learn more

Dashboard Design

บริการออกแบบและจัดทำรายงาน หรือ Dashboard ทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกขององค์กรได้อย่างที่ต้องการ
Learn more

Training

บริการจัดอบรม การออกแบบรายงาน/Dashboard รวมทั้งการสร้างรายงานด้วย Power BI, Tableau เรามีหลักสูตรตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับประยุกต์ใช้งานได้ และสามารถทำงานส่งมอบงานได้
Learn more

Data Warehouse & Data Management

บริการออกแบบและจัดทำ Data Warehouse, คลังข้อมูล, Data Management, การจัดการข้อมูล และ Enterprise Architecture
Click Here
Image by rawpixel.com on Freepik
sqr031-col1
sqr031-col2

Get free consultation now!

คุณสามารถปรึกษาเราได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงติดต่อหาเราได้ตามฟอร์มด้านล่าง