Instructor

About Instructor

ทีมงานวิทยากรของ R&D BI

คุณนุชนาฏ รงรอง
Nuchanat Rongroang
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด

Instructors : Business Analytics course

 • ประวัติการทำงาน

  ประวัติการทำงาน

  • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
  • ผู้สร้างหลักสูตร Business Analytics Best Practice & Workshop ขึ้นมา และดำเนินการทำ Workshop มาจำนวน 18 ครั้ง (ณ 30 กันยายน 2561)
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Business Analytics มามากกว่า 15 ปี
  • ผู้จัดการ และที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษา บริษัท วิช คอนซัลติ้ง จำกัด (2555-2559)
   มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในการ implement โครงการ Business Intelligence & Budgeting Planing ระดับ Enterprise โครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบริษัทมหาชน บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 องค์กร ภายในระยะประมาณ 5 ปี เช่น บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
  • มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในโครงการ Business Analytics จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท New Wave Asia จำกัด (2558-2559)
  • มีประสบการณ์เป็นอาจารย์สอนหลักสูตรของ IBM Cognos BI และ IBM Cognos TM1 หลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต (2559)
  • เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553-2555) จัดทำโครงการ Productivity Improvement และเป็นเลขานุการโครงการทั้งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ อ. ธนิตสรณ์ จิระพรชัย อาจารย์หัวหน้าโครงการ / หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะทำงานร่วม จัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559
  • วิทยากรกระบวนการ หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการติดตามประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2554) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2552) ร่วมกับ อ. ธนิตสรณ์ จิระพรชัย วิทยากร / หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิทยากรกระบวนการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12-16 ก.ค. 2551) และเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นเอกสารประกอบการอบรมในโครงการ อ. ธนิตสรณ์ จิระพรชัย วิทยากร / หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • นักวิจัย โครงการ การกำหนดมาตราฐานการตรวจสอบและการตรวจรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ (2551-2552) ร่วมกับ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล อาจารย์หัวหน้าโครงการ/รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • อาจารย์ส่งเสริมการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550-2553) ช่วยสอนระดับปริญญาตรีวิชา MIS, MIT,BIS และช่วยสอนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร BIS ในรายวิชา Internet Marketing จำนวน 6 รุ่น
  • เจ้าหน้าที่บริหาร โครงการโซล่าเซลล์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2549-2550)
  • เจ้าหน้าที่บริหาร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (2548 - 2549) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูแล ประสานงาน ในหลักสูตร จัดทำประกันคุณภาพ จัดทำแผนและงบประมาณของหลักสูตร
  • เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2547-2548) ประสานงาน รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานประจำปี รายงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จัดทำเว็บไซต์ส่วนนโยบายและแผน ดูแลจัดทำระบบเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า ฝ่ายบัญชี บริษัทเอกชน (2546) ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบกระบวนการทำงาน จุดไหนที่มีโอกาสสินค้าสูญหาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายของสินค้า
  • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท คาร์ คอนวีเนี่ยน เซ็นเตอร์ จำกัด (2545-2546)
   จัดทำข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อไปจัดทำโปรโมชั่นหรือทำกลยุทธ์ในการให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราอีก ดูแลระบบบัญชีบ้านเชียง และระบบบริหารเงินเดือน

  ประวัติการศึกษา

  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2552)
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2544)

[Download PDF file]


ดร.ไพรสันต์  ผดุงเวียง
Praisan Padungweang, Ph.D.

Instructors : Big Data Analytics course

 • ประวัติการทำงาน

  ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • อาจารย์ประจำ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556-2558)
  • งานวิจัยด้าน AI เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมในการทำนายภาพเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยใช้ Deep learning technology ร่วมกับหน่วยงานเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐ (2561 – ปัจจุบัน)
  • การวิเคราะห์ log ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อใช้ในระบบแนะนำการเข้าใช้งานเว็บ โดยใช้ Big data technology (2561-ปัจจุบัน)
  • เป็นวิทยากร จัดทำสื่อ e-Learning  ของสำนักงาน ก.พ.  วิชา Data Analytics (2561)
  • เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data Analytics จัดโดย ศูนย์วิจัยงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • การวิเคราะห์ความผิดปกติของพฤติกรรมการใช้บริการจากโครงการของหน่วยงานรัฐโดยใช้ Big data technology
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Machine Learning Techniques for Predictive Maintenance with Big Data on Hadoop environment จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Data Scientist Essentials ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Big Data Analytics จัดโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom นนทบุรี
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Big Data Analytics Using NoSQL and Hadoop ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด
  • เป็นหนึ่งในวิทยากรอบรมหัวข้อ NoSQL and HADOOP จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Big Data Analytics: Large Scale Recommender Systems ที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference on Advances in Information Technology (IAIT2017) จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Big Data Analytics จัดโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ฝึกอบรม CAT Telecom นนทบุรี
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data Analytics จัดโดย ศูนย์วิจัยงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Big Data Analytics จัดโดย ศูนย์วิจัยงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมบนมือถือโดย Sencha Touch 2 Framework จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2557)
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android, iOS, BlackBerry และ Windows Phone จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ประวัติการศึกษา

  • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (2555)
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2549)
  • จบการศึกษาปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)

  ประวัติการบริการวิชาการด้านงานวิจัย

  Reviewer (International Journals)

  • IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
  • Neural Networks
  • ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)

  Reviewer (International Conferences)

  • International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE)
  • International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST)
  • International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Application (ICAICTA)
  • International Conference on Advances in Information Technology (IAIT)

  ประวัติ และรางวัลที่ได้รับทางการศึกษา

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ตุลาคม 2549 – สิงหาคม 2555)
   • ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
   • ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   • ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในงานสัมมนาวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ RGJ Seminar Series 2552
   • เป็นนักวิจัยแลกเปลี่ยน ณ LINC laboratory at the Center for Advanced Computer Studies (CACS), University of Louisiana at Lafayette, United States (ตุลาคม 2553 – มิถุนายน 2554)
   • บทความวิจัยได้ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 1 ของ IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) Top Accessed Articles ประจำเดือนกันยายน 2555
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2549 (พฤษภาคม 2547 – มีนาคม 2549)
   • หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การเพิ่มความเร็วขั้นตอนวิธีการย้ายตามค่าเฉลี่ยด้วยเทคนิคของเครือข่ายประสาทเทียม (เกี่ยวข้องกับขั้นตอนวิธีในการจัดกลุ่มข้อมูลซึ่งสามารถใช้ได้กับการประมวลผลภาพถ่าย และการติดตามวัตถุในภาพเคลื่อนไหว)
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 2544 (พฤษภาคม 2540 - มีนาคม 2544)
   • ได้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
   • ฝึกงานเกี่ยวกับการประมวลผลภาพถ่ายดวงดาวจากกล้องโทรทัศน์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[Download PDF file]      


คุณเกียรติพงษ์ ได้การ
Keattipong Daikarn

Instructors : Power BI Desktop, Tableau Desktop

 • ประวัติการทำงาน

  ประวัติการทำงาน

  • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
  • มีประสบการณ์ในงานด้าน Business Analytics 3 ปี
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบ CMS (มากกว่า 10 ปี)
  • มีประสบการณ์ในการสอนการใช้งาน และการเขียนบทความแนะนำการใช้งาน Google Apps for Education (5 ปี)
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Web Application ด้วย PHP (5 ปี)
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่ง Internal Auditor ของระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 (7 ปี)
  • มีประสบการณ์ในการ Implement งานด้าน Business Analytics และสอนการใช้งาน โปรแกรม Tableau Desktop ให้กลุ่มบริษัท TN Group (ปี 2561)
  • มีประสบการณ์ในการ Implement งานด้าน Business Analytics ด้วย SQL Analysis Service (SSAS) และ Power BI Desktop ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (ปี 2562)
  • หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ (Physical Analysis Lab) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2550-2560)
  • นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง ดูแล และแนะนำการใช้งานใช้งานเครื่องมือ ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ไปจนถึงการดำเนินงานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2546-2560)
  • เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Auditor) ของระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 (2553-2560)
  • เป็นวิทยากรสอนการใช้งาน Google Apps for Education ให้พนักงานและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจัดทำเพจและ Blog We Love MFU mail เพื่อแนะนำการใช้งานและช่วยเหลือกรณีมีปัญหาในการใช้งาน Google Apps (2555-2560)
  • เป็นผู้ดูแลระบบเว็บของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยใช้ Mambo, Joomla (2548-2560)
  • เป็นผู้ปรับปรุงระบบจัดการของเสียอันตรายของห้องปฏิบัติการ ให้กับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วย PHP + MySQL (2555-2560)
  • ผู้ช่วยสอน ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2543-2546) ดูแลความเรียบร้อยของรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงระดับสูง และเป็นผู้จัดทำเว็บไซต์ของภาควิชาฟิสิกส์ และเคยพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์ด้วย PHP + MySQL

[Download PDF file]