Training Services

You are here:

Training & Seminar

เรามีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ Business Analytics, Data Analytics เริ่มตั้งแต่ออกแบบรายงาน/Dashboards วิธีการสร้างรายงาน การประยุกต์ใช้งาน Power BI, Tableau เพื่อให้คุณเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับการประยุกต์ใช้งาน และสามารถทำงานได้จริง พร้อมบริการให้คำแนะนำหลังการอบรม เพื่อให้คุณมั่นใจว่า สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้งานได้จริง

Image by tirachardz on Freepik
sqr021-col1
sqr021-col2

Why choose us.

ทีมงานที่มากประสบการณ์

ทีมวิทยากรของเรา เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน และการให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบ Business Intelligence มามากกว่า 5 ปี สามารถแนะนำ และช่วยเหลือให้ผู้เรียนเข้าใจในกระบวนการ การใช้งานเครื่องมือ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาระบบขององค์กรได้จริง

หลักสูตรแบบมาตรฐานของเรา

หลักสูตรการอบรมของเรา เราพัฒนาขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก เนื้อหาครอบคลุมการใช้งานขั้นพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งานที่จำเป็น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และสามารถปรับเปลี่ยน เพื่อต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรแบบ Customize

เรามีหลักสูตรแบบ Customize หรือแบบ On the Job training สำหรับสอนลูกค้าตามเนื้อหาที่ลูกค้าต้องการ เช่น สอนอ้างอิงตามข้อมูลของลูกค้า สอนอ้างอิงตาม Requirement ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ทันที

เลือกเรียนได้ทั้ง Onsite & Online

เรามีรูปแบบการสอนทั้งในแบบ Onsite หรือ Online และมีการให้บริการแบบ Public Training หรือ In-House Training ตามความต้องการของลูกค้า

หลักสูตรแนะนำ

Image by tirachardz on Freepik
sqr012-col1
sqr012-col2

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

ต้องการสอบถามรายละเอีดเพิ่มเติม หรือต้องการใบเสนอราคา In-House Training สามารถส่งคำขอมาที่เราได้ทันที