Other

You are here:
People – Process -Technology การทำ PDPA ในองค์กร

3 ส่วนประกอบหลักในการทำโครงการ People Process Technology ผลกระทบในระยะสั้น ระยะยาว บทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย แผนก ต่อการปฏิบัติตาม PDPA สิ่งที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ PDPA สนใจอ่านต่อ

Read article