Service

บริการของบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด 

เป้าหมายในการบริการของเราคือ ทำให้ลูกค้าสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้ทันเวลา เห็นข้อมูลขององค์กร และเห็นข้อมูลที่ลูกค้าพูดถึงเราแล้ว สามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้แก่ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทอาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด สามารถแนะนำวิธีแก้ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้า ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาของผู้บริหารและทีมงานของบริษัท บริษัทมีบริการทั้งหมด 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 • Business Analytics / Big Data Analytics Consulting Service & Business Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาในการนำเสนอภาพข้อมูลทางธุรกิจขององค์กรให้จบภายใน 1 หน้ากระดาษ พร้อมให้คำแนะนำการกำหนดกลยุทธ์ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน แนะนำแนวทางการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ จากภาพข้อมูลของธุรกิจ

 • Big Data Analytics Solutions / Business Intelligence Solutions & Implement & Consulting Service

บริการวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดหา Solution รวมถึงให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และพัฒนาระบบทางด้าน Big Data Analytics Solution / Business Intelligence Solution ซึ่งสามารถนำข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เช่น จากเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทั่วไป รวมไปถึงสิ่งที่ลูกค้าสนใจ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความสนใจของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนะนำแนวทางในการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

ภายใต้การ Implement & Consulting Service จะมีบริการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) On the job training & training software with solution 
บริการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือตาม Demo ของทางบริษัท และการสอนให้ลูกค้าทำงาน และสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลจริงของลูกค้าในการทำงานเลย

2) Application Dashboard/ Customize Dashboard
บริการจัดทำภาพข้อมูลทางธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือทางด้าน Big Data / Business Intelligence

R&D BI Business Analytics & Big Data Platform Solution / Business Intelligence Solution

 • Sales and Marketing Analysis Dashboard and What-if Analysis & Forecasting
 • Manufacturing Analysis Dashboard and What-if Analysis & Forecasting
 • Financial & Accounting Analysis Dashboard and What-if Analysis & Forecasting
 • HR Analysis Dashboard and What-if Analysis & Forecasting
 • Information & Technology Analysis Dashboard
 • Integrated Supply Chain Management Analysis Dashboard and What-if Analysis & Forecasting
 • Strategic Performance Management Dashboard
 • Statistics and Data Mining Analysis Reporting and Modeling
 • Enterprise KPI and Scorecard System and Performance Monitoring

ภาพรวมในการให้บริการของ R&D BI สามารถให้บริการได้ ดังนี้

 1. เมื่อลูกค้าแจ้งความต้องการและรายละเอียดของงานที่ต้องการ (หน้าตาของภาพรายงานทางธุรกิจ หรือ dashboard)
 2. ทาง R&D BI สามารถรับหรือดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของลูกค้า ทั้งจาก Database, ไฟล์เอกสาร (Excel, csv หรือ Text File), ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงข้อมูลใน Social media ได้
 3. เราจะทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (ETL ข้อมูล) เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน
 4. ดำเนินการสร้างรายงานและ Dashboard ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงตัวรายงานได้จากทุกๆ อุปกรณ์ตามต้องการ (Laptop / Notebook / PC / Smart Phone / Tablet)

ปัจจุบันบริษัทรับงาน Implement and Consulting Power BI Solution และ Tableau Solution
Power BI / Tableau Solution สามารถ implement ได้หลายรูปแบบ ซึ่งจะต้องพิจารณาจากจำนวนเรคอร์ดหรือจำนวน Transaction ที่เกิดขึ้นของลูกค้า

รูปแบบ 1 Datasource – Visualization (Power BI Desktop / Tableau Creator)
กรณีข้อมูลทั้งหมด 5 ปีปฎิทินไม่ถึง 1 ล้านเรคอร์ด สามารถใช้ข้อมูลจากไฟล์ Excel เก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูล Visualization ในรูปแบบรายงาน หรือ Dashboard โดยใช้ Power BI หรือ Tableau ได้เลย 

รูปแบบที่ 2 Solution – Data source – Database Server – Visualization
(Power BI Desktop or Power BI Pro / Tableau Desktop / Tableau Online)

รูปแบบ 2 Data source – Database Server – Visualization
กรณีข้อมูลจำนวนไม่ถึง 1 ล้านเรคอร์ดต่อปี หรือเกิน 1 ล้านเรคอร์ดต่อปี
ข้อมูลจากระบบ ERP เช่น SAP, Microsoft NAV, Microsoft DynamicAX , อื่นๆ ไฟล์ text ไฟล์ excel มาพักไว้ที่ Staging จากนั้นทำการแปลงข้อมูลให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน แล้วโหลดข้อมูลเข้าไปที่ Datawarehouse /Data Mart จากนั้นนำเสนอข้อมูล Visualization ในรูปแบบรายงาน หรือ Dashboard โดยใช้ Power BI หรือ Tableau 

Solution3
รูปแบบที่ 3 Solution – Data source – Database Server – Application server

รูปแบบ 3 Data source – Database Server (+Cube) – Visualization
กรณีข้อมูลมีจำนวนมากกว่า 5 ล้านเรคอร์ด และต้องการดูแบบ Multidimension จะต้องสร้าง Cube โดยดึงข้อมูลจากระบบต่างๆ เช่น ERP, CRM, Other text file, Excel File มาพักไว้ที่ Staging จากนั้นทำการแปลงข้อมูลให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน แล้วโหลดข้อมูลเข้าไปที่ Datawarehouse /Data Mart และทำการสร้าง Cube จากนั้นจึงดึงข้อมูลจาก Cube ไปสร้าง Visualization ในรูปแบบรายงาน หรือ Dashboard โดยใช้ Power BI หรือ Tableau 

Solution4 Power BI and ML
รูปแบบที่ 4 Solution – Power BI / Tableau , Machine Learning by Python / Rapidminer / Orange

รูปแบบที่ 4 ERP, Other, Excel, Text —> Staging –> DW / DM (Cube) –> Power BI / Tableau –> Machine Learning by Python / Rapidminer / Orange
เป็นการทำ Visualization และจากนั้นแบ่งกลุ่มลูกค้า เพื่อไปกำหนดกลยุทธ์ตามลักษณะของลูกค้า และทำการพยากรณ์ในรูปแบบอื่นๆ 

สนใจสอบถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ sales@rdbi.co.th
หรือ ติดต่อคุณนุชนาฏได้ที่มือถือ 064-798 4192

Leave a Reply