Seminar & Training information

ปัจจุบันทางบริษัทได้เปิดหลักสูตรอบรมสัมมนาด้าน Business Analytics และ Big Data Analytics ทั้งในด้านการบริหารงานและการใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้สนใจได้เลือกเรียนตามความต้องการ โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

ท่านสามารถดูตารางการจัดอบรมสัมมนาได้ที่ https://rdbi.co.th/seminar-training-schedule/

Business Analytics

หลักสูตรในกลุ่ม Business Analytics เปิดเฉพาะ In-House Training

Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) : BAT1-FD2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามฟังก์ชั่นการทำงานในองค์กร ผสมผสานกับการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

| รายละเอียดเพิ่มเติม | Download PDF | Clip แนะนำหลักสูตร |

Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced): BAT2-SCM

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจะแสดงเชื่อมโยงแผนธุรกิจ ไปสู่แผนปฎิบัติการ โดยใช้กลยุทธ์และกระบวนการจัดการซัพพลายเชน และกระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP) ทำให้องค์กรมีเป้าหมายร่วมกัน มีความสอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

| รายละเอียดเพิ่มเติม | Download PDF | Clip แนะนำหลักสูตร |

Business Analytics/Big Data Analytics with Strategic Performance Management (Advanced) : BAT3-SPM

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร

| รายละเอียดเพิ่มเติม | Download PDF | Clip แนะนำหลักสูตร |

Big Data Analytics

หลักสูตรในกลุ่ม Big Data Analytics เปิดเฉพาะ In-House Training

Big Data Analytics Module A. Big Data Essentials : Big Data A

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว

| รายละเอียดเพิ่มเติม | Download PDF |

Big Data Analytics Module B. Big Data Analytics Using NoSQL and Hadoop : Big Data B

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับทีมงานด้าน Data Analytics ที่ต้องการเข้าใจและสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกินความสามารถในการเก็บและประมวลผลโดยใช้เครื่องเพียงเครื่องเดียวได้ รวมถึงการจัดการกับข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง การจัดการกับข้อมูลที่มีความผิดปกติ การจัดการข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

| รายละเอียเพิ่มเติม | Download PDF |

Big Data Analytics Module C. Data Scientist Essentials : Big Data C

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับทีมงานด้าน Data Analytics ที่ต้องการเข้าใจหลักการทำงานและพฤติกรรมของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine leaning Model) และสามารถเลือก Machine Leaning Model ให้เหมาะสมกับงานได้ ฝึกการเลือกใช้เครื่องมือกับข้อมูลที่จะวิเคราะห์ได้ สามารถเตรียมข้อมูล ตรวจหาจำนวนกลุ่มที่เหมาะสม และจัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมที่เหมือนกัน และสามารถนำข้อมูลหลายรูปแบบมาช่วยสร้างตัวแบบเพื่อใช้ในการทำนายได้

| รายละเอียดเพิ่มเติม | Download PDF |

BI Software Training

Basic Practice for Power BI Desktop

*มีสอนแบบ Live Training

หลักสูตรสำหรับมือใหม่ ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop โดยจะแนะนำการทำงานกับ Power BI Desktop ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ไปจนถึงการนำรายงานไปใช้งาน ท่านจะได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานกับข้อมูล การเตรียม Data Model การใช้งานโปรแกรม และการนำรายงานไปใช้งาน หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านที่ยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ Power BI กลายเป็นสุดยอดมือใหม่ที่พร้อมจะใช้งาน และเรียนรู้ฟีเจอร์อื่นๆ ของโปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

| รายละเอียดเพิ่มเติม | Download PDF |

Visual Analytics by Power BI Desktop I & II

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Power BI Desktop แบบเต็มรูปแบบ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล การสร้าง Data Model รวมถึงการสร้างรายงานในรูปแบบ Business Intelligence Report เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดทำรายงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเรามีให้เลือกเรียนแบบ 2 วัน และ 3 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม | หลักสูตร 2 วัน | หลักสูตร 3 วัน | Download PDF: 2 Day Training | Download PDF: 3 Day Training

Power BI Desktop For Advanced User

หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ใช้งาน Power BI Desktop มาแล้ว แต่ต้องการเพิ่มความสามารถในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม ทั้งการจัดการข้อมูล (Power Query) การจัดการกับ Data Model, การสร้าง Visualization ที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมไปถึงการจัดการข้อมูลบน Power BI Service เพื่อให้สามารถกำหนดการเข้าถึง และแชร์ข้อมูลรายงานร่วมกับผู้ใช้งานภายในองค์กรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม | Download PDF | สนใจสอบถามได้ที่ sales@rdbi.co.th

Basic Practice for Tableau Desktop

*มีสอนแบบ Live Training

หลักสูตรสำหรับมือใหม่ ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Tableau Desktop โดยจะแนะนำการทำงานกับ Tableau Desktop ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ไปจนถึงการนำรายงานไปใช้งาน ท่านจะได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานกับข้อมูล การเตรียม Data Model การใช้งานโปรแกรม และการนำรายงานไปใช้งาน หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านที่ยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ Tableau Desktop กลายเป็นสุดยอดมือใหม่ที่พร้อมจะใช้งาน และเรียนรู้ฟีเจอร์อื่นๆ ของโปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

| รายละเอียดเพิ่มเติม | Download PDF |

Visual Analytics by Tableau Desktop I & II

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Tableau Desktop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล ด้วย Tableau Prep และการสร้าง Data Model รวมถึงการสร้างรายงานในรูปแบบ Business Intelligence Report เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดทำรายงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีให้เลือกเรียนแบบ 2 วัน และ 3 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม | หลักสูตร 2 วัน | หลักสูตร 3 วัน | Download PDF: 2 Day Training | Download PDF: 3 Day Training

Data Analytics with BI Software

อยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูลครับ สนใจสอบถาม โทร. 064-798 4192