Report Template Update Data source.

You are here:

เนื่องจากรายงานตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ จะยังไม่มีข้อมูลใดๆ (ไฟล์ใช้งานจริง ก็จะเริ่มต้นด้วยข้อมูลเปล่าเช่นกัน) ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทำการอัพเดทข้อมูลเข้าไปในตารางข้อมูลก่อน ซึ่งทางเราได้เตรียมวิธีการอัพเดทข้อมูลให้ 2 รูปแบบ

 1. ทดสอบโดยใช้ไฟล์ข้อมูลตัวอย่าง ที่ทางเราเตรียมไว้
 2. ทดสอบโดยใช้ข้อมูลของผู้ใช้งาน (ผู้ใช้งานต้องเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ทางเรากำหนด)

กรณีใช้ไฟล์ตัวอย่างที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้

 1. เข้าไปยัง Link สำหรับ Download ไฟล์ตัวอย่าง (จาก Link ที่ทางเราจัดส่งให้)
 2. จะพบไฟล์ csv ซึ่งจะมีข้อมูล ปี 2023, 2024 ทำการ Download ไฟล์ทั้งหมด ไปยังเครื่องของท่าน
 3. นำไฟล์ที่ได้ ไปใช้ Upload ใน Manage your data ทั้งนี้ ผู้ใช้งาน สามารถนำไฟล์มารวมกัน แล้วค่อยอัพโหลดก็ได้ (แต่ระบบจะใช้เวลานานในการอัพโหลดข้อมูล)

กรณีต้องการใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานในการทดสอบระบบ

 1. เข้าไปยัง Link สำหรับ Download template file (จาก Link ที่ทางเราจัดส่งให้)
 2. Download ไฟล์ Template Data.xlsx ไปยังเครื่องของท่าน
 3. กรอกข้อมูลลงในไฟล์ Template หรือ ปรับรูปแบบข้อมูลเดิม ให้ตรงกับ Template data (ให้มีชื่อคอลัมน์ที่ตรงกัน สามารถสลับตำแหน่งได้)
 4. ข้อมูลบางคอลัมน์ สามารถเว้นว่างได้ (ดูรายละเอียดจากไฟล์ Template Data.xlsx)
 5. กรณีต้องการอัพเดทข้อมูล สามารถอัพเดทผ่าน AppSheet ที่เตรียมให้ หรือ อัพเดทข้อมูลในไฟล์ Template Data.xlsx แทนก็ได้ แล้วนำไฟล์นี้ อัพโหลดเข้าในระบบอีกครั้ง (ระบบจะยึดตาม Row ID และ Order ID ในการอัพเดทข้อมูล)
 6. ไฟล์ที่เพิ่มข้อมูลแล้ว ต้องแปลงเป็น .csv ก่อน จึงจะสามารถอัพโหลดผ่าน Apps ที่เตรียมไว้ได้
 7. กรณีต้องการลบข้อมูล สามารถทำการลบจาก Apps ที่จัดเตรียมไว้ได้ (ต้องลบทีละรายการ หรือ เลือกหลายรายการแล้วสั่งลบได้ หากต้องการลบทั้งหมด กรุณาแจ้งที่ support@rdbi.co.th ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดทดสอบ ทางเราจะดำเนินการลบข้อมูลทดสอบออกให้ครับ)
 8. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Sheet Instruction ในไฟล์ Template Data.xlsx  

Download PDF

ขั้นตอนการใช้งานระบบ