Test Form

You are here:
Power BI Register Form 2024-05-1415

ข้อมูลหน่วยงาน

(สำหรับออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน)

ข้อมูลผู้เข้าอบรม

กรณีต้องการลงทะเบียนมากกว่า 2 ท่าน สามารถกรอกรายละเอียดลงในช่องนี้ได้ครับ