Tag: Eco-system

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module C : Data Scientist Essential 18-19, 25-26 พฤษภาคม 2563 และ 1 มิถุนายน 2563

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module C : Data Scientist Essential หลักสูตร 5 วัน ในวันที่ 18-19, 25-26 พฤษภาคม 2563 และ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น. (ณ โรงแรม AETAS Lumpini ใกล้ MRT ลุมพินี) โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับทีมงานด้าน Data Analytics ที่ต้องการเข้าใจหลักการทำงานและพฤติกรรมของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine leaning Model) และสามารถเลือก Machine Leaning Model ให้เหมาะสมกับงานได้ ฝึกการเลือกใช้เครื่องมือกับข้อมูลที่จะวิเคราะห์ได้ สามารถเตรียมข้อมูล ตรวจหาจำนวนกลุ่มที่เหมาะสม และจัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมที่เหมือนกัน และสามารถนำข้อมูลหลายรูปแบบมาช่วยสร้างตัวแบบเพื่อใช้ในการทำนายได้

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 4-5 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. (ณ โรงแรม AETAS Lumpini) โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module B : Big Data Analytics Using NoSQL and Hadoop: 27-29 พฤษภาคม 2562, 3-4 มิถุนายน 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Data Analytics Module B : Big Data Analytics Using NoSQL and Hadoop หลักสูตร 5 วัน ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 และ 3-4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรสำหรับสำหรับทีมงานด้าน Data Analytics ที่ต้องการเข้าใจและสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกินความสามารถในการเก็บและประมวลผลโดยใช้เครื่องเพียงเครื่องเดียวได้ รวมถึงการจัดการกับข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง การจัดการกับข้อมูลที่มีความผิดปกติ การจัดการข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 3-4 มิถุนายน 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials 18-19 มีนาคม 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module A : Big Data Essentials หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและทีมงานที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของการนำระบบ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กร ทั้งด้านเครื่องมือที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคนในทีม เพื่อให้สามารถบริหาร ตั้งคำถาม ให้การสนับสนุน และติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของทีมได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียว