DS1

งาน Data Engineer : Data Cleansing

Data Engineer Job อบรมหลักสูตร Data Scientist Essentials (ช่วงที่ 2) วันที่จัดอบรม : วันที่ 14 -15, 21-22 และ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ( จำนวน 6 วัน ) Data cleansing เป็นการทำให้ข้อมูลพร้อมสำหรับการสร้างโมเดล จำแนกประเภทของข้อมูล วิธีการจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายไป (Missing Values) และวิธีการหาข้อมูลที่ผิดปกติ (Outlier) สนใจอ่านรายละเอียดต่อ