Data Analytic in Action Canvas

Data Analytic in Action Canvas เป็นการสรุปสิ่งที่ควรคิดเรื่อง Data ไว้ในกระดาษแผ่นเดียว เป็นการประยุกใช้เพื่อให้การสื่อสารกันระหว่างลูกค้า ทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นเป็นภาพเดียวกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ในการทำโครงการที่ผ่านๆมา ของเราเอง และการสอน Business Analytics by Function with Strategic Management มา 26 ครั้ง ทำให้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบในการนำเสนอให้ทุกคนเข้าใจกันง่ายมากขึ้น ทำให้ทุกคนเข้าใจเป็นภาพเดียวกันกับเรา และได้ไอเดียมาจากการคิด BMC (Business Model Canvas) และ Data Thinking Canvas จากการตลาดวันละตอน

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) เพื่อจัดทำระบบ Business Intelligence /Business Analytics

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้าง เนื่องจากบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทำระบบ Business Intelligence /Business Analytics โดยใช้ IBM Cognos Business Intelligence (IBM Cognos BI) / Tableau / Power BI / Excel จากบริษัทประเภทนี้อยู่หลายแห่ง จึงมาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ให้ผู้อื่น

4 ปัญหาหลักการทำ Business Analytics / Business Intelligence/ Data Analytic และแนวทางแก้ไขปัญหา

ดิฉันได้มีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มากกว่า 15 ปี ดิฉันพบว่าปัญหาหลักในการทำ Business Analytics ขององค์กรต่างๆ มีอยู่ 4 ข้อหลักๆ ลองดูนะคะว่าองค์กรของท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการแนวทางในการแก้ปัญหา หากใครมีแนวทางแก้ปัญหาแล้วอยากแชร์ประสบการณ์ทางผู้เขียนยินดีนะคะ