Tag: Corporate KPI

contact

Key Performance Indicator for Executive ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารองค์กร

Key Performance Indicator for Executive ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารองค์กร การเลือกตัวชี้วัดมาจัดทำเป็นรายงานและ Dashboard หรือการนำเสนอภาพข้อมูลสำหรับผู้บริหารที่ดี และถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ควรมีการกำหนดเป้าหมายขององค์กร ของแต่ละแผนก เพื่อให้สามารถเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์กร มาจัดวางเป็นภาพข้อมูลขององค์กร และของแผนกได้ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแผนกใด รวมถึงผู้บริหารระดับแผนกเห็นภาพข้อมูลตามที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการ ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้วิเคราะห์ข้อมูลให้องค์กร สามารถคัดเลือกรายงานและภาพข้อมูลสำหรับองค์กร และของแผนกต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่าง KPI สำหรับผู้บริหารระดับสูง สนใจดูรายละเอียดเติมเพิ่มได้

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจซื้อมาขายไป (Trader) เพื่อจัดทำระบบ Business Intelligence /Business Analytics

วันนี้มีโอกาสมาแบ่งปันการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้าง เนื่องจากได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทำระบบ Business Intelligence /Business Analytics โดยใช้ IBM Cognos Business Intelligence (IBM Cognos BI) จากบริษัทประเภทนี้อยู่หลายแห่ง จึงมาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ให้ผู้อื่นทราบบ้างนะคะ ส่วนประเภทอื่น อาจต้องรอก่อนนะคะ ถ้ามีเวลาและโอกาส จะมาแบ่งปันให้อ่านกันนะคะ

Key Performance Indicator: KPI/ Measures and Report for Sales and Marketing Department (ตอนที่ 1)

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และรายงาน Key Performance Indicator: KPI/ Measures and Report สำหรับแผนกการขายและการตลาด (Sales and Marketing Department) ตอนที่ 1 ประกอบด้วย 1. $ Sales (ยอดขาย) 2. $ Discount (ส่วนลด) 3. $ Unit Price (ราคาขายต่อหน่วย) 4. $ Marketing Expense (ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด) 5. $ Sale Expense (ค่าใช้จ่ายทางการขาย) 6. # QTY (ตัวเลขปริมาณการขาย) 7. GR Goods Return (สินค้าคืน) 8. # FOC  $ FOC Free of Charge สินค้าของแถม ทั้งแบบคิดเป็นปริมาณและคิดเป็นมูลค่าเงิน

Key Performance Indicator: KPI ที่น่าสนใจ : CAC, ARPC, CLTV, Churn Rate

ตัวอย่าง  KPI ของธุรกิจ Telecommunication หรือจะประยุกต์กับธุรกิจอื่นๆ ก็ได้เช่นกัน คือ