Microsoft Azure Synapse Analytics

Microsoft Azure Synapse Analytics เป็นเครื่องมือในการทำ Big Data Analytics ที่สามารถทำโซลูชั่นได้หลากหลาย ทั้ง Artificial Intelligence Machine Learning IoT Intelligent Apps และBusiness Intelligence Microsoft ได้เตรียมไว้ให้หมดแล้ว หากองค์กรใดต้องการใช้งานบนคลาวน์ สามารถใช้งานได้สะดวก พร้อมทีม Microsoft ดูแลด้าน infrastructure  ในบทความนี้อธิบายถึง Synapse Analytics Component ใช้ทำอะไร มีอะไรบ้าง สนใจอ่านรายละเอียดต่อ