ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop Aug 16, 2017

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม Business Analytic Best Practice & Workshop ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม AETAS Lumpini ทางบริษัท อาร์แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ และหากมีข้อบกพร่องประการใด ทางเราขออภัยทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ