การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) เพื่อจัดทำระบบ Business Intelligence /Business Analytics

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้าง เนื่องจากบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทำระบบ Business Intelligence /Business Analytics โดยใช้ IBM Cognos Business Intelligence (IBM Cognos BI) / Tableau / Power BI / Excel จากบริษัทประเภทนี้อยู่หลายแห่ง จึงมาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ให้ผู้อื่น