contact

ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารองค์กร (Key Performance Indicator for Executive)

Key Performance Indicator for Executiveตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารองค์กร การเลือกตัวชี้วัดมาจัดทำเป็นรายงานและ Dashboard หรือการนำเสนอภาพข้อมูลสำหรับผู้บริหารที่ดี และถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ควรมีการกำหนดเป้าหมายขององค์กร ของแต่ละแผนก เพื่อให้สามารถเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์กร มาจัดวางเป็นภาพข้อมูลขององค์กร และของแผนกได้ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแผนกใด รวมถึงผู้บริหารระดับแผนกเห็นภาพข้อมูลตามที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการ ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้วิเคราะห์ข้อมูลให้องค์กร สามารถคัดเลือกรายงานและภาพข้อมูลสำหรับองค์กร และของแผนกต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่าง KPI สำหรับผู้บริหารระดับสูง สนใจดูรายละเอียดเติมเพิ่มได้