Seminar/Training schedule 2018

ดูรายละเอียดและกำหนดการจัดสัมมนารอบปี 2019

จากความสำเร็จในการจัดสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop ในปีที่ผ่านมา ทำให้ทางบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ได้ทำการปรับปรุงและขยายขอบเขตของหลักสูตรเดิม มาเป็นหลักสูตร “Business Analytics/ Big Data Analytics Best Practice & Workshop 2018” ซึ่งจะเพิ่มระยะเวลาการสัมมนาเป็น 2-3 วัน และขยายเนื้อหาเชิงลึกมาขึ้น โดยจะเริ่มจัดสัมมนารอบแรกในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

หลักสูตร Business Analytics/ Big Data Analytics Best Practice & Workshop 2018 แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

1. Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) : BAT1-FD2 หลักสูตร 2 วัน

2. Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) : BAT2-SCM หลักสูตร 2 วัน

3. Business Analytics/Big Data Analytics with Balanced Scorecard and Strategy Map (Advanced) : BAT3-BSC หลักสูตร 3 วัน

4. Business Analytics/Big Data Analytics for Decision Making (หลักสูตร 5 วัน)

รายละเอียดของแต่ละหลักสูตรและกำหนดการจัดมีดังนี้ครับ


กำหนดการจัดสัมมนา ปี 2561


รอบที่กำลังจะจัดขึ้น

วันที่Code-Courseชื่อหลักสูตรรายละเอียดค่าลงทะเบียน
11-12 ก.ย. 61BAT1-FD2Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental)
ชมคลิปแนะนำหลักสูตร
– ช่วงเวลา 9.00-17.00 น.
– สถานที่ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ
รายละเอียดการสัมมนา/สำรองที่นั่ง
14,000 บาท / 1 ท่าน
(ไม่รวม Vat 7%)
9-10 ต.ค. 61BAT1-FD2Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental)
ชมคลิปแนะนำหลักสูตร
– ช่วงเวลา 9.00-17.00 น.
– สถานที่ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ
รายละเอียดการสัมมนา/สำรองที่นั่ง
14,000 บาท / 1 ท่าน
(ไม่รวม Vat 7%)
13-14 พ.ย. 61BAT1-FD2Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental)
ชมคลิปแนะนำหลักสูตร
– ช่วงเวลา 9.00-17.00 น.
– สถานที่ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ
รายละเอียดการสัมมนา/สำรองที่นั่ง
14,000 บาท / 1 ท่าน
(ไม่รวม Vat 7%)

*ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่หน้ารายละเอียดการสัมมนา
**หากสนใจรอบการสัมมนาในเดือนถัดไป สามารถสอบถามได้ที่ 02-0022752 หรือ training@rdbi.co.th

ค่าลงทะเบียนสัมมนา ประกอบด้วย
– ค่าสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการบรรยาย
– ค่าวิทยากร พร้อมทีมงาน
– ค่าอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่างเช้า-บ่าย ตามจำนวนวันสัมมนา
– ค่าใช้จ่ายดำเนินการทั้งหมด

ส่วนลดค่าลงทะเบียนสำหรับลูกค้าใหม่

Early Bird Rate
 • สมัครร่วมสัมมนา 1-2 ท่าน รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท
 • สมัครร่วมสัมมนา 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท

**เงื่อนไข เมื่อท่านสำรองที่นั่งและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์ หากเกินกำหนดทางเราขอเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ

## พิเศษสำหรับลูกค้าเก่า (ที่เคยเข้าร่วมการสัมมนาของเรา) ##

สำหรับองค์กรหรือบุคคลที่เคยร่วมสัมมนากับเรา เมื่อท่านสามารถสมัครร่วมการสัมมนาและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์ ท่านจะได้ส่วนลดท่านละ 2,000 บาท ทันที ไม่มีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม

====================================================

 

รอบสัมมนาที่ผ่านมา (ปี 2561)

 

รอบสัมมนาที่ผ่านมา (ปี 2560)

====================================================

รายละเอียดหลักสูตรของเรา

BAT1-FD2

Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental)  จำนวน 2 วัน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามฟังก์ชั่นการทำงานในองค์กร ผสมผสานกับการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

ทฤษฎี 35 ปฏิบัติ 65 * อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 1. ได้ฝึกปฏิบัติ วิธีการคิด ขั้นตอนในการได้มาซึ่งรายงาน และการสรุปข้อมูลสำหรับธุรกิจของท่าน โดยผู้เข้าอบรมจะได้ Output จากการทำ Workshop ทุกขั้นตอน กระบวนการ
 2. ได้เรียนรู้รูปแบบการสรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรจากหลากหลายธุรกิจ มีตัวอย่าง KPI และ Report ของแต่ละแผนกให้เป็นแนวทางในการทำ Workshop และมีตัวอย่างให้ท่านศึกษาถึง 100+ Dashboard
 • รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา

หมายเหตุ

 1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 2. ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Public Seminar: ราคา 14,000 บาท/1 ท่าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ค่าใช้จ่ายสัมมนา ประกอบด้วย
– ค่าสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการบรรยาย
– ค่าวิทยากร 1 ท่าน ทั้ง 2 วัน พร้อมทีมงาน
– ค่าอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่างเช้า-บ่าย ตามจำนวนวันสัมมนา
– ค่าใช้จ่ายดำเนินการ

BAT2-SCM

Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) จำนวน 2 วัน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ผสมผสานกับการบริหารจัดการซัพพลายเชน และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการของโซ่อุปทาน และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

เน้นการอธิบายถึง KPI ที่เกี่ยวข้องกับ iSCM ซึ่งมีด้วยกัน 3 ระดับ

– Strategic Level การวัด KPI องค์รวมของการ Integrated supply chain

– Tactical Level ระดับนี้จะวัดความสามารถของ supply chain ที่เชื่อมกลยุทธ์ลงสู่ระดับปฎิบัติการ ผ่านกระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP)

– Operation Level เป็นการวัดผลการปฎิบัติการของ supply chain ผ่านกระบวน Order to Cash (O2C) และ Purchase to Pay (P2P)

พร้อมทั้งแนะนำเรื่องการเก็บข้อมูล / การได้มาซึ่งข้อมู, วิธีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะนำไปสู่การนำเสนอให้เห็นเป็นภาพข้อมูล (Dashboard) สำหรับผู้บริหารซัพพลายเชน และผู้บริหารองค์กร

ทฤษฎี 35 ปฏิบัติ 65 * อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 1. ได้เรียนรู้รูปแบบการสรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กร พร้อมแนะนำ KPI ด้าน iSCM ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ Strategic Level, Tactical Level และ Operation Level
 2. ได้ฝึกปฏิบัติ วิธีการคิด ขั้นตอนในการได้มาซึ่งรายงาน และการสรุปข้อมูลสำหรับธุรกิจของท่าน โดยผู้เข้าอบรมจะได้ Output จากการทำ Workshop ทุกขั้นตอน กระบวนการ
 • รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา

หมายเหตุ

 1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 2. ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Public Seminar: ราคา 18,000 บาท/1 ท่าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ค่าใช้จ่ายสัมมนา ประกอบด้วย
– ค่าสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการบรรยาย
– ค่าวิทยากร 2 ท่าน พร้อมทีมงาน
– ค่าอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่างเช้า-บ่าย ตามจำนวนวันสัมมนา
– ค่าใช้จ่ายดำเนินการ

BAT3-BSC

Business Analytics/Big Data Analytics with Strategic Performance Management (Advanced) จำนวน 2 วัน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร

ทฤษฎี 40 ปฏิบัติ 60 * อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 1. ได้เรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์ และการนำ BSC มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 2. ได้ฝึกปฏิบัติ วิธีการคิด ขั้นตอนในการได้มาซึ่งรายงาน และการสรุปข้อมูลสำหรับธุรกิจของท่าน ตามมุมมองของ SPM โดยผู้เข้าอบรมจะได้ Output จากการทำ Workshop ทุกขั้นตอน กระบวนการ
 • รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา

หมายเหตุ

 1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 2. ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Public Seminar: ราคา 18,000 บาท/1 ท่าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ค่าใช้จ่ายสัมมนา ประกอบด้วย
– ค่าสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการบรรยาย
– ค่าวิทยากรรับเชิญ 1 ท่าน ที่ทำงานทางด้าน
– ค่าวิทยากรประจำ 1 ท่าน ทั้ง 3 วัน พร้อมทีมงาน
– ค่าอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่างเช้า-บ่าย ตามจำนวนวันสัมมนา
– ค่าใช้จ่ายดำเนินการ

ส่วนลดค่าลงทะเบียนสำหรับลูกค้าใหม่

Early Bird Rate
 • สมัครร่วมสัมมนา 1-2 ท่าน รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท
 • สมัครร่วมสัมมนา 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท

**เงื่อนไข เมื่อท่านสำรองที่นั่งและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์ หากเกินกำหนดทางเราขอเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ

## พิเศษสำหรับลูกค้าเก่า ##

สำหรับองค์กรหรือบุคคลที่เคยร่วมสัมมนากับเรา เมื่อท่านสามารถสมัครร่วมการสัมมนาและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์ ท่านจะได้ส่วนลดท่านละ 2,000 บาท ทันที ไม่มีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม

In-house Seminar:
หากองค์กรของท่าน สนใจให้เราจัดสัมมนา ณ องค์กร ของท่านเอง สามารถสอบถามรายละเอียดและอัตราค่าบริการได้ที่ 02-0022752 หรือ training@rdbi.co.th หรือ กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มของเราที่ https://rdbi.co.th/get-quotation แล้วทางเราจะจัดส่งรายละเอียดกลับไป

หากต้องการทราบข้อมูลอื่นๆ สามารถสอบถามเราได้ที่ info@rdbi.co.th, sales@rdbi.co.th
เบอร์โทร 02-002-2752 มือถือ 084-659-2792