งบประมาณแผ่นดิน 2563 : PBI Sample

ตัวอย่างรายงานแสดงรายละเอียดตัวเลขงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 สร้างด้วย Power BI Desktop