Visual Analytics by Power BI Desktop I

ชื่อหลักสูตร : Visual Analytics by Power BI Desktop I : 2 Day Training

หลักสูตรนี้เปิดเฉพาะ In-House Training และ Live Training เท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดที่ Sales@rdbi.co.th
สนใจหลักสูตร Public Training คลิก => https://rdbi.co.th/power-bi-desktop-ii/

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Power BI Desktop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล การสร้าง Data Model รวมถึงการสร้างรายงานในรูปแบบ Business Intelligence Report เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดทำรายงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การอบรม

– ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop ได้
– ผู้เข้าอบรมสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้
– ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการข้อมูล เพื่อสร้างเป็น Data Model เพื่อนำไปใช้งานได้
– ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้
– ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลของรายงาน เพื่อการนำเสนอในรูปแบบ BI Report ได้
– ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแดชบอร์ดตามที่กำหนด และแชร์รายงานให้เพื่อนร่วมงานได้

เหมาะสำหรับ

บุคคล, หน่วยงาน หรือ องค์กร ที่ต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือ เพื่อสร้างรายงานทางธุรกิจในรูปแบบ Business Intelligence Report

ระยะเวลาการอบรม

12 ชั่วโมง (หลักสูตร 2 วัน)

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

มีความเข้าใจขั้นพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Microsoft Excel

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop มาเอง ควรติดตั้งเวอร์ชันล่าสุด โดยสามารถ Download ได้จาก www.powerbi.com

หัวข้อการฝึกอบรม

Day 1

Module 1: Introduction to Power BI Desktop

แนะนำภาพรวมของโปรแกรม Power BI Desktop รวมถึงไฟล์ตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม

 • ภาพรวมของโปรแกรม Power BI Desktop
 • การ Download และติดตั้งโปรแกรม
 • ส่วนประกอบของโปรแกรม
 • ข้อมูลตัวอย่างที่จะใช้ในการอบรม

Module 2: Connect to Data Source

ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักกับแหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Power BI Desktop ได้ และจะได้ทดลองทำการ Connect Data Source ที่ทางเราเตรียมไว้ให้

 • รู้จักกับ Power BI Data Source
 • ฝึกปฏิบัติ การนำเข้าข้อมูลแบบ Data Source File เช่น
  • การเชื่อมต่อกับ File เพียงไฟล์เดียว (Excel, CSV, Txt)
  • การเชื่อมต่อกับ Data Source File มากกว่า 1 ไฟล์
  • การเชื่อมต่อกับ Data Folder
  • การเชื่อมต่อกับ SharePoint Folder
  • การเชื่อมต่อกับ PDF File
  • การเชื่อมต่อกับ Data บนหน้า Webpage
  • การสร้าง Custom Table สำหรับใช้งานบน Power BI Desktop
 • แนะนำการเชื่อมต่อไปยัง Data Source แบบอื่นๆ

Module 3: Query & Transform Data

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงชนิดของข้อมูล รวมถึงการใช้งาน Query Editor ของ Power BI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจำแนก และ Transform ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ชนิดของข้อมูล (Data type) ที่อยู่ใน Power BI Desktop
 • ตารางข้อมูลที่เหมาะสมในการนำมาใช้งานกับ Power BI Desktop
 • การใช้งาน Power Query Editor
 • การแปลงข้อมูล (Data Transformation) ให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการ
 • คำสั่งที่ต้องใช้งานบ่อยๆ ใน Power Query Editor โดยแยกตามสถานการณ์
  • กรณีข้อมูลที่นำเข้ามาไม่ถูกต้อง
  • กรณีต้องการรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน
  • กรณีต้องการสร้าง หรือ เพิ่มคอลัมน์ใหม่
 • กรณีที่ต้องการหมุน หรือสลับระหว่างแถวกับคอลัมน์

Module 4: Manage Data Model

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการกับข้อมูล ในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ Data Model ที่พร้อมสำหรับใช้งานกับ Power BI Desktop ตั้งแต่การจัดกลุ่มข้อมูล, การสร้าง Relationship ของข้อมูล รวมถึงการใช้งาน DAX เบื้องต้น

 • การจัดการ Data Relationship ของข้อมูล
 • การสร้าง Model Layout
 • การจัดกลุ่มข้อมูลภายใน Data Model (Grouping & Binning)
 • การกำหนด Data Categorization สำหรับข้อมูลพิกัดแผนที่
 • การสร้าง Hierarchy ของข้อมูล
 • การสร้าง Data Folder สำหรับจัดกลุ่มของคอลัมน์ภายในตาราง
 • การกำหนด Data Format ของข้อมูลภายในตาราง
 • การสร้าง Calculation บน Power BI (DAX เบื้องต้น)
 • แนะนำเกี่ยวกับ Calculate Column และ Calculate Measure
 • การสร้าง Calculate Table
 • การสร้าง Quick Measure
 • การสร้าง Date Table สำหรับใช้งานใน Data Model

Day 2

Module 5: Power BI Report

ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักกับรูปแบบของ Visualize ที่ Power BI เตรียมไว้ให้ใช้งาน และจะได้ฝึกสร้างรายงานแบบต่างๆ การนำเอา Data Model ที่เตรยมไว้มาสร้างเป็น Report และ Dashboard ในขั้นต้น

 • แนะนำหน้า Report View ของ Power BI Desktop
 • พื้นฐานการสร้าง Visualization ของ Power BI
 • การสร้าง Visual แบบต่างๆ (Visual พื้นฐาน)
  • Table & Matrix Chart
  • Column & Bar Chart
  • Clustered Column & Clustered Bar Chart
  • Stacked Column & Stacked Bar Chart
  • Line & Area Chart
  • Combination Chart
  • Ribbon Chart
  • Map & Filled Map Chart
  • Pie & Donut Chart
  • Scatter & Bubble Chart
  • Gauge Chart
  • KPI & Score Chart
 • การจัดการรูปแบบการแสดงผลของ Report
 • Filter และ Slicer ของ Power BI
 • แนะนำการ Drill Up & Drill Down ข้อมูลบน Visual
 • การสร้าง Dashboard บน Power BI Desktop
 • การสร้าง Phone Layout Dashboard

Module 6: Power up Your Report

ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกสร้างเงื่อนไขในการแสดงผลของรายงาน ให้สามารถแสดงผลได้ตามที่ผู้จัดทำต้องการ การเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายงานด้วย Custom Tooltip แนะนำการทำงานกับ Custom Visual ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างรายงานในรูปแบบของ BI Report ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เข้าใจความแตกต่างของ MIS report & BI report
 • การใช้งาน Conditional Formatting ของ Power BI
 • การเพิ่มสัญลักษณ์พิเศษ เข้ามาใน Visual
 • การประยุกต์ใช้งาน Chart Conditional Formatting
  • Dynamic Color Card Visual
  • Dynamic Color Column & Bar Chart
  • Dynamic Color Gauge Chart
  • Heat Map Chart
 • การสร้าง Custom Tooltip
 • การสร้าง Dynamic Chart Title
 • การสร้าง Visual Header Tooltip

Module 7: Power BI Service

ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักกับบริการ Power BI service ซึ่งเป็นบริการ Service cloud ที่มาพร้อมกับ Power BI Desktop (จำเป็นต้องใช้ Email ขององค์กรในการสมัครใช้บริการ) ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองใช้งาน และทดลองตั้งค่าการทำงาน รวมถึงการแชร์รายงานบน Power BI Service

 • แนะนำ Power BI Service
 • การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Power BI Service
 • การ Publish รายงานไปยัง Power BI Service
 • การสร้าง Dashboard จากรายงานที่อยู่บน Power BI Service
 • การแก้ไขรายงานบน Power BI Service
 • การตั้งค่า การแจ้งเตือน การรีเฟรชรายงาน บน Power BI Service
 • การแชร์รายงานจาก Power BI Service

Download PDF version

กำหนดการอบรม

สามารถเช็ครอบการอบรม ได้ที่ https://rdbi.co.th/seminar-training-schedule/ หรือหากต้องการให้เราจัดอบรมที่องค์กรของท่าน สามารถสอบถามได้ที่ sales@rdbi.co.th

หมายเหตุ

กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. สอบถามได้ที่ 089-6288544,064-798-4192 หรือ sales@rdbi.co.th