ผลงานของเรา

You are here:

ผลงานโครงการที่แล้วเสร็จในแต่ละปี ได้แก่

 • ปี 2566 : การจัดอบรมหลักสูตร Visual Analytics by Power Bl Desktop
  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2566 : การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
  บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2565 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning System) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ปี 2565 : โครงการจัดทำคลิปวีดีโอสื่อการสอนหลักสูตร Visual Analytics by Power BI Desktop
  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (12 ชั่วโมง)
 • ปี 2564 : โครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด
 • ปี 2564 : โครงการจัดทำคลิปวีดีโอสื่อการสอนหลักสูตร Data Virtualization with Power BI
  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (3 ชั่วโมง)
 • ปี 2564 : โครงการจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
  GDCC Expert : Data Visualization with Power BI รุ่นที่ 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2562 : โครงการการพัฒนาบุคคลภาครัฐ จ้างจัดฝึกอบรม หลักสูตร Data Scientist Essentials ปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ปี 2562 : โครงการการพัฒนาบุคคลภาครัฐ จ้างจัดฝึกอบรม หลักสูตร Technology Trends and Digital Transformation : Big Data Essentials ปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ปี 2562 : จ้างจัดทำวีดีทัศน์ ระบบแสง สี เสียง แสดงผลงานวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ปี 2562 : การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ
  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
 • ปี 2561 : On the job Training Sales Actual and Sale Target Dashboard with Tableau Desktop and Tableau Server TN Group
 • ปี 2560 โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สามารถดูผลงานบางส่วนได้บนเว็บไซด์ หรือ Facebook Page

สนใจบริการของเรา

สนใจอบรม/สัมมนา หัวข้ออบรม/สัมมนา

สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ
Line official Account : @rdbi
อีเมล์: sales@rdbi.co.th