หนังสือรับรองผลงานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Business Intelligence)

You are here:

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท คิดซ์แอนด์คิทซ์ จำกัด สำหรับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการ “จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ”

และขอขอบคุณทุกๆ ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัท คิดซ์แอนด์คิทซ์ จำกัด ที่ทำให้ดำเนินงานโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

พร้อมนี้ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ที่ทำให้การส่งมอบงานโครงการเสร็จสิ้นไปอย่างเรียบร้อย สมบูรณ์

Kidz and Kitz_Certificate_RDBI

นุชนาฏ รงรอง กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ http://bit/ly/rdbipage
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th
โทร.คุณนุชนาฏ 064-798-4192