Category: Seminar 2019

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) 26-27 Nov 2019

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ ทางบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาของเราครับ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการสัมมนา ทางเราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ หากท่านมีข้อแนะนำติชม ท่านสามารถแนะนำเราได้ทาง Fanpage : bit.ly/rdbipage หรือ training@rdbi.co.th ครับ

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตร Data Scientist Essential : Big Data C วันที่ 14-15, 21-22, 28-29 พ.ย. 62

ทางบริษัท อาร์แอนดี บีไอ จำกัด ของเราได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดการอบรมหัวข้อ “Data Scientist Essential” ให้กับบุคคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 14-15, 21-22 และ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในการสัมมนารอบนี้ ทางบริษัทต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา และขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ให้ความไว้วางใจให้เราจัดการอบรมครั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการสัมมนา ทางเราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ หากท่านมีข้อแนะนำติชม ท่านสามารถแนะนำเราได้ทาง Fanpage : bit.ly/rdbipage หรือ training@rdbi.co.th ครับ

ประมวลภาพงานสัมมนา Technology Trends and Digital Transformation : Big Data Essentials 23-24 และ 25-26 กรกฎาคม 2562

ทางบริษัท อาร์แอนดี บีไอ จำกัด ของเราได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดสัมมนาหัวข้อ “Technology Trends and Digital Transformation : Big Data Essentials” ให้กับบุคคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 23-24 และ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในการสัมมนารอบนี้ ทางบริษัทต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา และขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูกมิภาคที่ให้ความไว้วางใจให้เราจัดการสัมมนาครั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการสัมมนา ทางเราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ หากท่านมีข้อแนะนำติชม ท่านสามารถแนะนำเราได้ทาง Fanpage : bit.ly/rdbipage หรือ training@rdbi.co.th ครับ ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) 11-12 July 2019

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Pullman Bangkok Hotel G ทางบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาของเราครับ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการสัมมนา ทางเราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ หากท่านมีข้อแนะนำติชม ท่านสามารถแนะนำเราได้ทาง Fanpage : bit.ly/rdbipage หรือ training@rdbi.co.th ครับ ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) 26-27 Feb 2019

ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ ทางบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาของเราครับ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการสัมมนา ทางเราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ หากท่านมีข้อแนะนำติชม ท่านสามารถแนะนำเราได้ทาง Fanpage : bit.ly/rdbipage หรือ training@rdbi.co.th ครับ ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด