All R&D BI Post

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop 10 ตุลาคม 2560

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร “Business Analytic BEST PRACTICE & Workshop” วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. องค์กรจำเป็นต้องมีหลักในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรที่ดี เพื่อทราบผลการดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารมีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องต่อไป

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop Aug 16, 2017

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม Business Analytic Best Practice & Workshop ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม AETAS Lumpini ทางบริษัท อาร์แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ และหากมีข้อบกพร่องประการใด ทางเราขออภัยทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ

Promotion สำหรับองค์กร/บุคคลที่เคยเข้าร่วมคอร์สสัมมนากับทางบริษัท

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบว่า ทาง R&D BI มีการจัดสัมมนาทุกเดือน (ท่านสามารถตรวจสอบตารางการจัดสัมมนาได้ทางหน้าเว็บไซต์ของเรา) โดยบริษัทหรือองค์กรของท่านสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ทาง R&D BI มี Promotion “Member get member” สำหรับองค์กร/บุคคลที่เคยเข้าร่วมสัมมนากับทาง R&D BI (ทุกคอร์สที่เราจัด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต) 

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop 20 กันยายน 2560

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร “Business Analytic BEST PRACTICE & Workshop” วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น. องค์กรจำเป็นต้องมีหลักในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรที่ดี เพื่อทราบผลการดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารมีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องต่อไป

Key Performance Indicator: KPI ที่น่าสนใจ : CAC, ARPC, CLTV, Churn Rate

ตัวอย่าง  KPI ของธุรกิจ Telecommunication หรือจะประยุกต์กับธุรกิจอื่นๆ ก็ได้เช่นกัน คือ

ขอเชิญร่วมการอบรม Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop Aug 16, 2560

“Business Analytic BEST PRACTICE & Workshop” วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ AETAS  Lumpini Hotel, bangkok องค์กรจำเป็นต้องมีหลักในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรที่ดี เพื่อทราบผลการดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารมีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องต่อไป

ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop July 12, 2017

ผ่านไปแล้วสำหรับการฝึกอบรมสัมมนา “Business Analytics Best Practice & Workshop” 12 July 2017 ณ JW Marriott Hotel Bangkok โดยการสัมมนารอบนี้เป็นกระบวนการที่เน้นการฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม ไม่ได้เน้นทฤษฎีนะคะ ผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับรู้มุมมอง แนวคิดใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ ทั้งจากวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วยกัน เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละท่าน ที่จะมาแชร์กัน

Business Analytics BEST PRACTICE & Workshop July 12, 2017

“Business Analytic BEST PRACTICE & Workshop” องค์กรจำเป็นต้องมีหลักในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรที่ดี เพื่อทราบผลการดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารมีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องต่อไป