Business Analytics with Strategic Performance Management (Advanced)

You are here:
หลักการและเหตุผล

องค์กรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายในการวัดผลเชิงธุรกิจ การมีข้อมูลจำนวนมากในองค์กร แต่ไม่สามารถนำมาสรุปข้อมูลได้ รวมถึงบางบริษัทยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่มีมาตรฐานในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กร การสร้างกลยุทธ์องค์กร การลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ ทุกสิ่งล้วนสร้างแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นให้ผู้บริหารองค์กร ต้องเพิ่มการวางแผนและการควบคุม เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องมีหลักในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรที่ดี เพื่อทราบผลการดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารมีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. ได้เรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์ และการนำ BSC มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 2. ได้ฝึกปฏิบัติ วิธีการคิด ขั้นตอนในการได้มาซึ่งรายงาน และการสรุปข้อมูลสำหรับธุรกิจของท่าน ตามมุมมองของ BSC โดยผู้เข้าอบรมจะได้ Output จากการทำ Workshop ทุกขั้นตอน กระบวนการ
ใครเหมาะจะเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้
 1. ผู้บริหารองค์กร
 2. ผู้บริหาร/ผู้จัดการดูแลแผนกต่างๆ ขององค์กร
 3. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 4. นักวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร เจ้าหน้าที่สารสนเทศขององค์กร
ประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับจากการสัมมนานี้
 • ได้ฝึกปฏิบัติ และฝึกคิดตามขั้นตอน กระบวนการ การออกแบบรายงาน การสรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างรูปแบบรายงานขององค์กรของท่าน ตามมุมมองของ BSC
 • ได้สรุปข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน จะช่วยให้ท่านสามารถนำข้อมูลที่มีในองค์กร มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การวางแผนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีตัวอย่างรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรแต่ละประเภท เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน
 • มีแนวทาง กระบวนการคิดและการออกแบบรายงาน เพื่อไปจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กร
 • สามารถนำข้อมูลที่มีในองค์กรมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 • ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับ Business Analytics Training Certificate
 • บริษัทสามารถนำไปหักลดหย่อยได้ 200%
รายละเอียดหลักสูตร
BAT3-BSC

Business Analytics with Balanced Scorecard and Strategy Map (Advanced) จำนวน 2 วัน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามมุมมองของ Balanced Scorecard และ Strategy Map ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร

ทฤษฎี 40 ปฏิบัติ 60 * อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

[supsystic-tables id=’4′]

หมายเหตุ

 1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 2. ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วิทยากร

1. อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท NS Values จำกัด ที่ปรึกษา นักเขียน ประสบการณ์มากมาย ทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน
ผู้เขียนหนังสือ The Balanced Scorecard : ตัวอย่างการนำไปใช้จริงในองค์กร
2. อ.นุชนาฏ รงรอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
– ผู้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมา และดำเนินการทำ Workshop มาจำนวน 16 ครั้ง
– มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในการ implement โครงการระดับ Enterprise โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบริษัทมหาชน บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 องค์กร ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี เช่น บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Business Analytics มามากกว่า 15 ปี
– อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต
– เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการ Productivity Improvement และเป็นเลขานุการโครงการทั้งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– อาจารย์ส่งเสริมการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วยสอนระดับปริญญาตรีวิชา MIS, MIT,BIS และช่วยสอนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร BIS ในรายวิชา Internet Marketing จำนวน 6 รุ่น
– วิทยากรกระบวนการ หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการติดตามประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– วิทยากรกระบวนการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
– นักวิจัย โครงการ การกำหนดมาตราฐานการตรวจสอบและการตรวจรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ
– เจ้าหน้าที่บริหาร/เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

 

รูปแบบการอบรม

In-House Training

การอบรม ณ องค์กรของลูกค้า โดยสามารถเลือกจัดได้ทั้งในรูปแบบ On-Site และ Live Training ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ info@rdbi.co.th หรือ กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใบเสนอราคา ได้จาก Link ด้านล่าง

หมายเหตุ

กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ 
Line official Account: @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th