Business Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental)

You are here:

องค์กรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายในการวัดผลเชิงธุรกิจ การมีข้อมูลจำนวนมาก (Big Data) ในองค์กร แต่ไม่สามารถนำมาสรุปข้อมูลได้ (Summarize data, Aggregate data) รวมถึงบางบริษัทยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Don’t have System and Data don’t have Standardization) ไม่มีมาตรฐานในการจัดทำรายงาน (No Standard Report, Many Ad-hoc Report) ต้องทำรายงานจำนวนมากและบ่อยๆ การมีระบบหลายระบบ แต่ไม่เชื่อมกัน และข้อมูลไม่ตรงกันในแต่ละระบบ การสรุปข้อมูลขององค์กร การสร้างกลยุทธ์องค์กร การลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ ทุกสิ่งล้วนสร้างแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นให้ผู้บริหารองค์กร ต้องเพิ่มการวางแผนและการควบคุม เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องมีหลักในการจัดทำรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรที่ดี เพื่อทราบผลการดำเนินงานขององค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหารมีสารสนเทศที่ดี มีมาตรฐานในการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรได้อย่างถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. ได้ฝึกปฏิบัติ วิธีการคิด ขั้นตอนในการได้มาซึ่งรายงาน และการสรุปข้อมูลสำหรับธุรกิจของท่าน โดยผู้เข้าอบรมจะได้ Output จากการทำ Workshop ทุกขั้นตอน กระบวนการ
 2. ได้เรียนรู้รูปแบบการสรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรจากหลากหลายธุรกิจ มีตัวอย่าง KPI และ Report ของแต่ละแผนกให้เป็นแนวทางในการทำ Workshop และมีตัวอย่างให้ท่านศึกษาถึง 100+ Dashboard
ใครเหมาะจะเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้
 1. ผู้บริหารองค์กร
 2. ผู้บริหาร/ผู้จัดการดูแลแผนกต่างๆ ขององค์กร
 3. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 4. นักวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร เจ้าหน้าที่สารสนเทศขององค์กร
ประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับจากการสัมมนานี้
 • ได้ฝึกปฏิบัติ และฝึกคิดตามขั้นตอน กระบวนการ การออกแบบรายงาน การสรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างรูปแบบรายงานขององค์กรของท่าน
 • ได้สรุปข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน จะช่วยให้ท่านสามารถนำข้อมูลที่มีในองค์กร มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การวางแผนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีตัวอย่างรายงาน การสรุปข้อมูลขององค์กรแต่ละประเภท เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน
 • มีแนวทาง กระบวนการคิดและการออกแบบรายงาน เพื่อไปจัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กร
 • สามารถนำข้อมูลที่มีในองค์กรมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 • ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับ Business Analytics Training Certificate
รายละเอียดหลักสูตรของเรา
BAT1-FD2
Business Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental)  จำนวน 2 วัน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามฟังก์ชั่นการทำงานในองค์กร ผสมผสานกับการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

ทฤษฎี 35 ปฏิบัติ 65 * อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กำหนดการอบรมวันที่ 1
9.00-12.00– ภาพรวมการทำ Business Analytics/Business Intelligence/Big Data
– ความท้าทายของการทำ Business Analytics/Business Intelligence/Big Data
– ความหมายของ BA/BI/Big Data Analytics
– RDBI Big Data Architecture
– ระบบการจัดการภายในองค์กร TPS/MIS/DSS/EIS
– ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการ ซึ่งเป็นขั้นตอนในการเก็บความต้องการ เพื่อใช้พัฒนาระบบ BI/BA/Big Data
– กำหนด Business Process ขององค์กร หรือของแผนก
12.00-13.00พักเที่ยง
13.00-17.00– กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการ
– กำหนดมุมมองในการวิเคราะห์ข้อมูล
– กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
กำหนดการอบรมวันที่ 2
9.00-12.00– ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการ (ต่อ)
– ออกแบบรายงาน
– ออกแบบ Dashboard หรือสรุปภาพข้อมูลขององค์กร หรือของแผนก
– การติดตามและประเมินผล
12.00-13.00พักเที่ยง
13.00-17.00– ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการ (ต่อ)
– นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติของแต่ละบริษัท/หน่วยงาน/แผนก พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
– สรุปการนำเสนอและเสนอแนะแนวทางการดำเนินการขั้นตอนต่อไป
หมายเหตุ
 1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 2. ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วิทยากร : คุณนุชนาฏ รงรอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
– ผู้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมา และดำเนินการทำ Workshop มาจำนวน 30 ครั้ง
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Business Analytics มามากกว่า 20 ปี
– ที่ปรึกษา วิทยากร มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Business Analytics/Business Intelligence พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน
– ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
– มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ Business Intelligence / Business Analytics จำนวนลูกค้า 11 กิจการ พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน โดยใช้โซลูชั่นของ Power BI, Tableau, IBM Cognos BI, Microsoft Excel ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
– ผู้จัดการโครงการ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน

– เลขานุการ/ผู้ประสานงานโครงการ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ 3 ปี โครงการ Productivity Improvement มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
– อาจารย์ส่งเสริมการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วยสอนระดับปริญญาตรีวิชา MIS, MIT,BIS และช่วยสอนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร BIS ในรายวิชา Internet Marketing จำนวน 6 รุ่น
– วิทยากรกระบวนการ หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการติดตามประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– วิทยากรกระบวนการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
– นักวิจัย โครงการ การกำหนดมาตราฐานการตรวจสอบและการตรวจรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ
– เจ้าหน้าที่บริหาร/เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 8 ปี

รูปแบบการอบรม

In-House Training

การอบรม ณ องค์กรของลูกค้า โดยสามารถเลือกจัดได้ทั้งในรูปแบบ On-Site และ Live Training ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ info@rdbi.co.th หรือ กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใบเสนอราคา ได้จาก Link ด้านล่าง

หมายเหตุ

กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ 
Line official Account: @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th