Inventory Turnovers สำคัญอย่างไร

March 4, 2024

by Nuchanat Rongroang

ความสำคัญของ Inventory Turnover

Inventory Turnovers คืออะไร ทำไมจึงต้องวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจบางท่านอาจมีคำถามนี้อยู่ในใจ วิเคราะห์แล้วดีอย่างไร

Inventory Turnovers คืออะไร

Inventory Turnovers Ratio หรือ อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการขายสินค้า โดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อที่บริษัทจะได้คำนวณว่าต้องใช้เวลากี่วันในการขายสินค้า อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจในเรื่องราคา การผลิต การตลาดและการซื้อสินค้าในรอบต่อไปได้ดีขึ้น

วิธีการคำนวณ Inventory Turnovers Ratio

การคำนวณ อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ จะต้องใช้ข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมักจะใช้เป็นปี หรือเป็นเดือน และค่าที่ออกมาจะมีหน่วยเป็นเท่า

ต้นทุนขาย (COGS : Cost of goods sold) หมายถึง ต้นทุนที่ต้องใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการของบริษัท เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้าง เป็นต้น

สินค้าคงเหลือเฉลี่ย (Average Value of Inventory) หมายถึง สินค้าคงเหลือของบริษัทโดยเฉลี่ยทั้งปี หรือทั้งเดือน คิดจากสินค้าคงเหลือต้นงวดรวมกับสินค้าคงเหลือปลายงวดแล้วหารด้วยสอง

การวิเคราะห์ค่าของ Inventory Turnovers Ratio

Inventory Turnovers มาก หมายถึง บริษัทมีความสามารถในการขายสินค้าคงเหลือสูง หรืออาจบ่งบอกได้ว่ามีสินค้าคงเหลือน้อย จะเป็นการช่วยลดจำนวนเงินทุนที่ผูกไว้กับสินค้าคงเหลือ ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพคล่องให้กับบริษัท ป้องกันความเสี่ยงจากการเน่าเสีย ความเสียหาย การโจรกรรม หรือความล้าสมัยของสินค้าอีกด้วย

Inventory Turnovers น้อย หมายถึง บริษัทมีความสามารถในการขายสินค้าคงเหลือต่ำ หรืออาจบ่งบอกได้ว่ามีสินค้าคงเหลือจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสภาพคล่องของบริษัท รวมไปถึงมีความเสี่ยง เสียหาย ล้าสมัย หมดอายุของสินค้าอีกด้วย

โดยปกติแล้วอุตสาหกรรมที่สินค้าที่มีต้นทุนและราคาของสินค้าค่อนข้างต่ำ จะมีค่า Inventory Turnovers Ratio ที่ค่อนข้างสูงเพราะมีการผลิตสินค้าออกมาในปริมาณมาก

การมีค่าของ Inventory Turnover Ratio ที่สูงไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไป เพราะการมีสินค้าคงเหลือจำนวนมาก อาจส่งผลดีกว่าในบางสถานการณ์ เช่น สภาวะขาดแคลนสินค้าชนิดนั้น หรือสินค้าคงคลัง มีผลต่อความสามารถในการกู้ยืมเงินกับธนาคาร เป็นต้น

โดยปกติแล้วอุตสาหกรรมที่สินค้ามีต้นทุนและราคาสินค้าค่อนข้างสูง จะมีค่า Inventory Turnovers Ratio ที่ค่อนข้างต่ำ เพราะด้วยราคาสินค้าที่สูง ส่งผลให้ลูกค้าใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อนานขึ้น ทำให้มีสินค้าคงเหลือจำนวนมาก

การดูค่าของ Inventory Turnovers Ratio ดีจริงหรือไม่ ต้องนำค่าไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่า  มีค่าสูงหรือต่ำกว่าบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

กรณีต้องการวิเคราะห์แบบเจาะลึก มักจะดูเป็นกลุ่มสินค้า หรือสินค้านั้นๆ เพื่อดูว่าสินค้าที่บริษัทขาย กลุ่มไหนหรือสินค้าไหนมีอัตราการหมุนเวียนเท่าไหร่ และวิเคราะห์แนวโน้มอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังของสินค้านั้นๆ เพื่อดูว่าในช่วงเวลาที่เรามีโปรโมชั่น หรือมีการทำการตลาดสินค้านั้นๆ แล้วมีผลต่อการหมุนเวียนสินค้าคงคลังมากน้อยแค่ไหน เพิ่มอัตราการหมุนเวียนให้เพิ่มขึ้นหรือไม่ เพื่อดูประสิทธิผลของการทำการตลาดได้อีกด้วย

สนใจวิเคราะห์ Inventory Turnovers สินค้า แบบสะดวก ทันสมัย ใช้งานง่าย สามารถติดต่อหาเราได้เลยค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ
Line official Account : @rdbi
อีเมล์: sales@rdbi.co.th
โทร: 064-798-4192

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles