การตีความและการประยุกต์ใช้กราฟใยแมงมุม หรือ Radar Chart

บทความนี้ว่าด้วยการแปลผล การตีความหมายจากกราฟใยแมงมุม หรือ Radar Chart บางท่านอาจจะยังไม่เคยใช้เลย ด้วยเพราะไม่ทราบว่าใช้ทำอะไรได้บ้าง และไม่ทราบว่าจะตึความยังไง เมื่อเห็นผลลัพธ์ออกมาแล้ว และหลายๆ ท่านก็มักจะเลือกใช้กราฟแบบเดิมๆ เช่น กราฟแท่ง (Column Chart) กราฟวงกลมหรือ Pie Chart กราฟเส้น (Line Chart)

รูปที่ 1 Competency / Skill ของแต่ละบุคคล เทียบกับเป้าหมายหรือฟังก์ชันของตำแหน่งนั้นๆ

จากรูปที่ 1 เกี่ยวข้องกับงาน HR กราฟนี้แสดงทักษะ ความสามารถของแต่ละบุคคล ทักษะต่างๆ ที่แสดงจะสัมพันธ์กับแต่ละตำแหน่งงาน สามารถเทียบกับทักษะที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งได้ แต่ไม่แนะนำให้เอาทักษะของบุคลากรหลายท่าน และคนละตำแหน่งมาแสดง เพราะเปรียบเทียบกันไม่ได้ ทักษะของแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกัน การใช้กราฟใยแมงมุม หรือ Radar Chart ไม่ควรมีหลายเส้นเกินไป เพราะจะทำให้วิเคราะห์ผลได้ยากค่ะ
การวิเคราะห์กราฟที่ 1 นี้บ่งบอกว่า นาย ก มีทักษะต่างๆ ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่นาย ก มีทักษะที่สำคัญ 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะที่ 1 มีความเข้าใจในลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็นอย่างดี และมีคุณภาพในการทำงาน และการควบคุมเครื่องมือ และสามารถทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ส่วนทักษะที่นาย ก ยังขาดคือ ยังมีทักษะด้าน MIS น้อย และความเข้าใจในเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานควรต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

รูปที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ / ลูกค้า

รูปที่ 2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายแผนก เช่น แผนกลูกค้าสัมพันธ์ แผนกการตลาดและการขาย แผนก IT Support กราฟแสดงเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้สินค้าหรือบริการ สามารถเปลี่ยนและเพิ่มเกณฑ์ในการวัดความพึงพอใจ ได้อิสระ และดูความพึงพอใจของลูกค้า ว่าลูกค้าให้คะแนนด้านไหนสูง เส้นสีแดงจะอยู่ใกล้ชิดมุมมาก ด้านไหนที่ลูกค้าไม่พึงพอใจหรือพึงพอใจน้อยเส้นสีแดงก็จะอยู่ห่างจากมุมมากกว่า