เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management: 23-24 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร “Business Analytics / Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental) : BAT1-FD2” หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. (ณ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร) โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามฟังก์ชั่นการทำงานในองค์กร ผสมผสานกับการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

รายละเอียด หลักสูตร BAT1-FD2

Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management (Fundamental)  จำนวน 2 วัน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ตามฟังก์ชั่นการทำงานในองค์กร ผสมผสานกับการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

ทฤษฎี 35 ปฏิบัติ 65 * อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

  • รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา

หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

2. ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร

วัน-เวลา จัดสัมมนา

23-24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น.

สถานที่จัดงานสัมมนา

ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร

ค่าลงทะเบียน

Public Seminar: ราคา 12,000 บาท / 1 ท่าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ค่าใช้จ่ายสัมมนา ประกอบด้วย
– ค่าสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการบรรยาย
– ค่าวิทยากร 1 ท่าน ทั้ง 2 วัน โดย อ. นุชนาฏ รงรอง พร้อมทีมงาน
– ค่าอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่างเช้า-บ่าย ตามจำนวนวันสัมมนา
– ค่าใช้จ่ายดำเนินการ

วิทยากร

คุณนุชนาฏ รงรอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
– ผู้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมา และดำเนินการทำ Workshop มาจำนวน 20 ครั้ง
– มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในการ implement โครงการระดับ Enterprise โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบริษัทมหาชน บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 องค์กร ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี เช่น บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Business Analytics มามากกว่า 15 ปี
– อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต
– เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการ Productivity Improvement และเป็นเลขานุการโครงการทั้งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– อาจารย์ส่งเสริมการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วยสอนระดับปริญญาตรีวิชา MIS, MIT,BIS และช่วยสอนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร BIS ในรายวิชา Internet Marketing จำนวน 6 รุ่น
– วิทยากรกระบวนการ หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการติดตามประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– วิทยากรกระบวนการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
– นักวิจัย โครงการ การกำหนดมาตราฐานการตรวจสอบและการตรวจรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ
– เจ้าหน้าที่บริหาร/เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

วิธีการสมัคร 

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ในส่วนท้ายของข่าวนี้
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 064-798-4192, 084 6592792, 089-6288544
หรือที่ http://bit/ly/rdbipage
อีเมล์ sales@rdbi.co.th


แบบฟอร์มลงทะเบียน