ประกาศจากทางบริษัทฯ เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในการรองรับสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและครอบครัว ลูกค้า และพันธมิตรของเราทุกคน.

ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงถึงมาตรการสำคัญๆ เพื่อรับรองความปลอดภัยของลูกค้า และครอบครัวของท่าน ตลอดจนพนักงานของเรา และครอบครัวของเรา ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ในจดหมายฉบับนี้

โดยหลัก ทางบริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ เพราะเราทำงานด้วยเทคโนโลยีทั้ง server ของลูกค้า และ cloud server เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเรามีการเฝ้าระวัง และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติ ในการดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบ Business Intelligence และสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา โดยพวกเราทำงานผ่าน VDO Conference / Line Chat / e-mail / โทรศัพท์ พวกเราของดการประชุมแบบออฟไลน์ รวมถึงจากการจัดอบรมสัมมนา ซึ่งเราได้งดการประชุมแบบออฟไลน์ หรือแบบที่ต้องไปร่วมประชุมโดยเห็นหน้ากัน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 – 12 เมษายน 2563 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ และรายงานสถานะการดำเนินงานในแต่ละโครงการของบริษัทเป็นระยะและต่อเนื่อง

พวกเราขอยืนยันว่าสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และสามารถรายงานความคืบหน้าโครงการให้ท่านทราบเป็นระยะ ผ่านผู้จัดการโครงการของเรา

บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ขอขอบพระคุณที่ท่านไว้ใจใช้บริการของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในช่วงสถานการณ์อันไม่ปกติ และหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามทีมงานของเราได้ตลอด

ด้วยความนับถือ
นุชนาฏ รงรอง
กรรมการผู้จัดการ

Dear valued customer,

Against the backdrop of the global COVID-19 outbreak, R&D BI is continuously adapting to mitigate potential impacts for employees, customers and partners.

With this letter, we want to share with you some of our main actions we are taking to ensure the safety of our customers and our employees during the COVID-19 outbreak.

In the background, we are working on technology and remote desktop on premise server and cloud server with our business continuity plans, monitoring and responding to customer conditions.

R&D BI is maintaining our services for consulting and BI project implementing (Microsoft Power BI and Tableau), and to help you keeping up to date on our operation via VDO conference, LINE chat, e-mail, or mobile phone without face-to-face meeting or training between 24 February 2020 – 12 April 2020.

We believed that we could deliver services on time, otherwise Project Manager will closely follow and report the status of project with our customers. .Thank you for your trust and cooperation. If you require any further information, please do not hesitate to contact me.

Best Regards,
Nuchanat Rongroang
Managing Director