สรุปการฝึกอบรมหลักสูตร Data Scientist Essentials (ตอนที่ 7) : Introduction to deep learning

Datascientist

ความแตกต่างระหว่าง Machine Learning กับ Deep Learning และ Deep learning model and application สนใจอ่านรายละเอียดต่อ

ความแตกต่างระหว่าง Machine Learning กับ Deep Learning

Machine Learning VS Deep Learning

อาจารย์แนะนำ Deep learning model and application ดังนี้

Supervised Models

  • Classic Neural Networks (Multilayer Perceptrons)
  • Convolutional Neural Networks (CNNs)
  • Recurrent Neural Networks (RNNs)

Unsupervised Models

  • Self-Organizing Maps (SOMs)
  • Restricted Boltzmann machine
  • AutoEncoders

อาจารย์แนะนำตัวอย่างงานด้าน AI โดยใช้ Deep learning technology เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมในการทำนายภาพเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

วิทยากร ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
เรียบเรียงโดย นุชนาฏ รงรอง
www.rdbi.co.th
#Consultants
#Data Scientist
#Big Data Analytics
#Deep Learning
#Machine Learning
#AI