ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Big Data Analytics Module C : Data Scientist Essential 18-19, 25-26 พฤษภาคม 2563 และ 1 มิถุนายน 2563

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร Big Data Analytics Module C : Data Scientist Essential หลักสูตร 5 วัน ในวันที่ 18-19, 25-26 พฤษภาคม 2563 และ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น. (ณ โรงแรม AETAS Lumpini ใกล้ MRT ลุมพินี) โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกอบรมสำหรับทีมงานด้าน Data Analytics ที่ต้องการเข้าใจหลักการทำงานและพฤติกรรมของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine leaning Model) และสามารถเลือก Machine Leaning Model ให้เหมาะสมกับงานได้ ฝึกการเลือกใช้เครื่องมือกับข้อมูลที่จะวิเคราะห์ได้ สามารถเตรียมข้อมูล ตรวจหาจำนวนกลุ่มที่เหมาะสม และจัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมที่เหมือนกัน และสามารถนำข้อมูลหลายรูปแบบมาช่วยสร้างตัวแบบเพื่อใช้ในการทำนายได้

รายละเอียด หลักสูตร Big Data Analytics Module C

ชื่อหลักสูตร

Big Data Analytics Module C : Data Scientist Essential 

เป็นการฝึกอบรมสำหรับทีมงานด้าน Data Analytics ที่ต้องการเข้าใจหลักการทำงานและพฤติกรรมของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine leaning Model) และสามารถเลือก Machine Leaning Model ให้เหมาะสมกับงานได้ ฝึกการเลือกใช้เครื่องมือกับข้อมูลที่จะวิเคราะห์ได้ สามารถเตรียมข้อมูล ตรวจหาจำนวนกลุ่มที่เหมาะสม และจัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมที่เหมือนกัน และสามารถนำข้อมูลหลายรูปแบบมาช่วยสร้างตัวแบบเพื่อใช้ในการทำนายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการสัมมนา

 • Course Outline
  Day 1 / 5 
  TimeTitle
  09.00 – 10.30 น.Introduction to Data Science and Machine Learning
  – Application of Machine Learning Techniques
  –  Machine Learning in the Big Data era
  –  Understanding Supervised and Unsupervised Learning Techniques
  10.30 – 10.45 น.Break
  10.45 – 12.00 น.Spark Machine Learning
  –  Introduction Spark MLlib
  –  Introduction to Spark ML Pipeline
  –  Machine Learning using Spark ML Pipeline
  12.00 – 13.00 น.Lunch
  13.00 – 14.30 น.Data Preprocessing
  – Standardizing data
  – Principal component analysis (PCA)
  – Big Data Visualization and Tools
  14.30 – 14.45 น.Break
  14.45 – 16.30 น.LAB: Customer data preprocessing and visualization on small and Big data
  Day 2 / 5 
  TimeTitle
  09.00 – 10.30 น.Descriptive analytics
  – Similarity and Distance
  – Data segmentation (Clustering)
  – Clustering model learning and model selection
  – Results interpretation
  10.30 – 10.45 น.Break
  10.45 – 12.00 น.LAB: Customer segmentation based on their activities
  12.00 – 13.00 น.Lunch
  13.00 – 14.30 น.– Anomaly/Outlier detection on multiple attributes
  LAB: Customer anomaly detection and visualization
  14.30 – 14.45 น.Break
  14.45 – 16.30 น.LAB: Customer anomaly detection and visualization (cont.)
  Day 3 / 5 
  TimeTitle
  09.00 – 10.30 น.Predictive analytics
  – Machine learning models for predicting categorical  values
  – Naïve Bayes
  – Logistic regression
  – Support Vector Machine
  – Decision tree
  – Neural network
  10.30 – 10.45 น.Break
  10.45 – 12.00 น.– Model evaluation and selection
  – Plain Accuracy and Its Problems
  – The Confusion Matrix
  – Problems with Unbalanced Classes
  – Problems with Unequal Costs and Benefits
  12.00 – 13.00 น.Lunch
  13.00 – 14.30 น.LAB: Credit risk modeling
  14.30 – 14.45 น.Break
  14.45 – 16.30 น.LAB: Customer churn prediction based on historical data
  Day 4 / 5 
  TimeTitle
  09.00 – 10.30 น.Sentiment analysis on text data
  – Text representation
  – Bag of Words
  – Binary representation
  – Term Frequency
  – TFIDF
  – N-gram Sequences
  – Advance topics
  – Word to vector concept
  – Topic Models concept
  10.30 – 10.45 น.Break
  10.45 – 12.00 น.LAB: Machine leaning model for sentiment analysis using customer reviews data
  12.00 – 13.00 น.Lunch
  13.00 – 14.30 น.Predictive analytics
  – Machine learning models for predicting continuous values
  – Linear regression
  – Polynomial regression
  – Neural network
  – Effect of outlier data
  – Model evaluation and selection
  14.30 – 14.45 น.Break
  14.45 – 16.30 น.LAB: Predict continuous values on small dataset and big dataset (Stock prediction use case)
  LAB: Machine learning model for missing values replacement
  Day 5 / 5 
  TimeTitle
  09.00 – 10.30 น.Recommender system
  – Association rules
  – Basic Setting
  – Metrics
  – Post processing and application
  – Collaborative filtering for recommender system
  – User-based recommendation
  – Item-based recommendation
  – Model-based recommender system on big data
  10.30 – 10.45 น.Break
  10.45 – 12.00 น.LAB: Recommendation from customer transactions (Available data: Bank product, Web access log, Customer purchasing history)
  LAB: Model-based recommender system based on customer rating
  12.00 – 13.00 น.Lunch
  13.00 – 14.30 น.Introduction to deep learning
  – Deep learning model and application
  14.30 – 14.45 น.Break
  14.45 – 16.30 น.Introduction to deep learning (cont.)
  – Deep learning model and application

วัน-เวลา การจัดอบรม

18-19, 25-26 พฤษภาคม 2563 และ 1 มิถุนายน 2563 (รวม 5 วัน) เวลา 09.00-17.00 น.

สถานที่จัดอบรม

โรงแรม AETAS Lumpini (ใกล้ MRT ลุมพินี)

วิทยากร

ดร. ไพรสันต์  ผดุงเวียง (Profile)

ค่าลงทะเบียน

22,000 บาท / 1 ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าอบรมรวม ประกอบด้วย ค่าวิทยากรและทีมงาน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน และเบรคทั้ง 5 วัน

สำหรับลูกค้าใหม่

 • สมัครร่วมสัมมนา 1-2 ท่าน รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท
 • สมัครร่วมสัมมนา 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท

** เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันอบรม 2 สัปดาห์

สำหรับลูกค้าเก่า

เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันอบรม 2 สัปดาห์ ท่านจะได้ส่วนลดท่านละ 2,000 บาท

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ในส่วนท้ายของข่าวนี้
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 084-6592792, 089-6288544
หรือที่ http://bit/ly/rdbipage
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียน