ประมวลภาพการอบรมหลักสูตร Data Scientist Essential : Big Data C วันที่ 14-15, 21-22, 28-29 พ.ย. 62

ทางบริษัท อาร์แอนดี บีไอ จำกัด ของเราได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดการอบรมหัวข้อ “Data Scientist Essential” ให้กับบุคคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 14-15, 21-22 และ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในการสัมมนารอบนี้ ทางบริษัทต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา และขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ให้ความไว้วางใจให้เราจัดการอบรมครั้งนี้

หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการสัมมนา ทางเราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ หากท่านมีข้อแนะนำติชม ท่านสามารถแนะนำเราได้ทาง Fanpage : bit.ly/rdbipage หรือ training@rdbi.co.th ครับ