ประมวลภาพงานสัมมนา Technology Trends and Digital Transformation : Big Data Essentials 23-24 และ 25-26 กรกฎาคม 2562

ทางบริษัท อาร์แอนดี บีไอ จำกัด ของเราได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดสัมมนาหัวข้อ “Technology Trends and Digital Transformation : Big Data Essentials” ให้กับบุคคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 23-24 และ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในการสัมมนารอบนี้ ทางบริษัทต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา และขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูกมิภาคที่ให้ความไว้วางใจให้เราจัดการสัมมนาครั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในระหว่างการสัมมนา ทางเราต้องขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ หากท่านมีข้อแนะนำติชม ท่านสามารถแนะนำเราได้ทาง Fanpage : bit.ly/rdbipage หรือ training@rdbi.co.th ครับ

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมด