ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Powerful BI Report with Power BI Desktop: 24-25 กันยายน 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร Powerful BI Report with Power BI Desktop หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 24-25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน Power BI Desktop เพื่อนำไปใช้ในการสร้างรายงานข้อมูลในรูปแบบของ BI Report เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ชื่อหลักสูตร

Powerful BI Report with Power BI Desktop

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Power BI Desktop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การปรับแต่งข้อมูล การสร้าง Data Model รวมถึงการสร้างรายงานในรูปแบบ Business Intelligence Report เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดทำรายงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการสัมมนา

 • Day 1

  Module 1: Introduction to Power BI Desktop

  แนะนำภาพรวมของโปรแกรม Power BI Desktop รวมถึงไฟล์ตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม

  • ภาพรวมของโปรแกรม Power BI Desktop
  • การ Download และติดตั้งโปรแกรม
  • ส่วนประกอบของโปรแกรม
  • ข้อมูลตัวอย่างที่จะใช้ในการอบรม

  Module 2: Connect to Data Source

  ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักกับแหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Power BI Desktop ได้ และจะได้ทดลองทำการ Connect Data Source ที่ทางเราเตรียมไว้ให้

  • รู้จักกับ Power BI Data Source
  • ฝึกปฏิบัติ การนำเข้าข้อมูลแบบ Data Source File เช่น
   • การเชื่อมต่อกับ File เพียงไฟล์เดียว (Excel, CSV, Txt)
   • การเชื่อมต่อกับ Data Source File มากกว่า 1 ไฟล์
   • การเชื่อมต่อกับ Data Folder
   • การเชื่อมต่อกับ SharePoint Folder
   • การเชื่อมต่อกับ PDF File
   • การเชื่อมต่อกับ Data บนหน้า Webpage
   • การสร้าง Custom Table สำหรับใช้งานบน Power BI Desktop
  • แนะนำการเชื่อมต่อไปยัง Data Source แบบอื่นๆ

  Module 3: Query & Transform Data

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงชนิดของข้อมูล รวมถึงการใช้งาน Query Editor ของ Power BI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจำแนก และ Transform ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ชนิดของข้อมูล (Data type) ที่อยู่ใน Power BI Desktop
  • ตารางข้อมูลที่เหมาะสมในการนำมาใช้งานกับ Power BI Desktop
  • การใช้งาน Power Query Editor
  • การแปลงข้อมูล (Data Transformation) ให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการ
  • คำสั่งที่ต้องใช้งานบ่อยๆ ใน Power Query Editor โดยแยกตามสถานการณ์
   • กรณีข้อมูลที่นำเข้ามาไม่ถูกต้อง
   • กรณีต้องการรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน
   • กรณีต้องการสร้าง หรือ เพิ่มคอลัมน์ใหม่
  • กรณีที่ต้องการหมุน หรือสลับระหว่างแถวกับคอลัมน์

  Module 4: Manage Data Model

  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการกับข้อมูล ในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ Data Model ที่พร้อมสำหรับใช้งานกับ Power BI Desktop ตั้งแต่การจัดกลุ่มข้อมูล, การสร้าง Relationship ของข้อมูล รวมถึงการใช้งาน DAX เบื้องต้น

  • การจัดการ Data Relationship ของข้อมูล
  • การสร้าง Model Layout
  • การจัดกลุ่มข้อมูลภายใน Data Model (Grouping & Binning)
  • การกำหนด Data Categorization สำหรับข้อมูลพิกัดแผนที่
  • การสร้าง Hierarchy ของข้อมูล
  • การสร้าง Data Folder สำหรับจัดกลุ่มของคอลัมน์ภายในตาราง
  • การกำหนด Data Format ของข้อมูลภายในตาราง
  • การสร้าง Calculation บน Power BI (DAX เบื้องต้น)
  • แนะนำเกี่ยวกับ Calculate Column และ Calculate Measure
  • การสร้าง Calculate Table
  • การสร้าง Quick Measure
  • การสร้าง Date Table สำหรับใช้งานใน Data Model
 • Day 2

  Module 5: Power BI Report

  ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักกับรูปแบบของ Visualize ที่ Power BI เตรียมไว้ให้ใช้งาน และจะได้ฝึกสร้างรายงานแบบต่างๆ การนำเอา Data Model ที่เตรยมไว้มาสร้างเป็น Report และ Dashboard ในขั้นต้น

  • แนะนำหน้า Report View ของ Power BI Desktop
  • พื้นฐานการสร้าง Visualization ของ Power BI
  • การสร้าง Visual แบบต่างๆ (Visual พื้นฐาน)
   • Table & Matrix Chart
   • Column & Bar Chart
   • Clustered Column & Clustered Bar Chart
   • Stacked Column & Stacked Bar Chart
   • Line & Area Chart
   • Combination Chart
   • Ribbon Chart
   • Map & Filled Map Chart
   • Pie & Donut Chart
   • Scatter & Bubble Chart
   • Gauge Chart
   • KPI & Score Chart
  • การจัดการรูปแบบการแสดงผลของ Report
  • Filter และ Slicer ของ Power BI
  • แนะนำการ Drill Up & Drill Down ข้อมูลบน Visual
  • การสร้าง Dashboard บน Power BI Desktop
  • การสร้าง Phone Layout Dashboard

  Module 6: Power up Your Report Part I

  ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกสร้างเงื่อนไขในการแสดงผลของรายงาน ให้สามารถแสดงผลได้ตามที่ผู้จัดทำต้องการ การเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายงานด้วย Custom Tooltip แนะนำการทำงานกับ Custom Visual ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างรายงานในรูปแบบของ BI Report ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เข้าใจความแตกต่างของ MIS report & BI report
  • การใช้งาน Conditional Formatting ของ Power BI
  • การเพิ่มสัญลักษณ์พิเศษ เข้ามาใน Visual
  • การประยุกต์ใช้งาน Chart Conditional Formatting
   • Dynamic Color Card Visual
   • Dynamic Color Column & Bar Chart
   • Dynamic Color Gauge Chart
   • Heat Map Chart
   • 9 Grid Box Analysis
  • การสร้าง Custom Tooltip
  • การสร้าง Dynamic Chart Title
  • การสร้าง Visual Header Tooltip
 • Day 3

  Module 7: Power up Your Report Part II

  โมดูลนี้จะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับการสร้าง Visual ของ Power BI และการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือของ Power BI เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับตัวรายงาน

  • การใช้งาน AI Suggestion Visual
   • Key Influencers Chart
   • Decomposition Tree Chart
   • Q&A Chart
  • การใช้งาน Selection และ Bookmark Pane
  • การใช้งาน Sync Slicer
  • การสร้าง Toggle button และ Toggle Chart
  • การใช้งาน Drill Through และ Drill Through Button
  • การสร้าง Pareto Chart
  • การสร้าง Custom Layout สำหรับเป็นรูปแบบของหน้ารายงาน
  • แนะนำการใช้งาน Custom Visual ที่น่าสนใจ พร้อมขั้นตอนการใช้งาน
  • แนะนำการใช้งาน RLS ของ Power BI ในการสร้างระบบ Security ของข้อมูล

  Module 8: Power BI Service & Power BI Report Server

  ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักกับบริการ Power BI service ซึ่งเป็นบริการ Service cloud ที่มาพร้อมกับ Power BI Desktop (จำเป็นต้องใช้ Email ขององค์กรในการสมัครใช้บริการ) ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองใช้งาน และทดลองตั้งค่าการทำงาน รวมถึงการแชร์รายงานบน Power BI Service และจะแนะนำให้รู้จักกับ Power BI Reporting Server ซึ่งเป็นตัวจัดการ Report บน SQL Server ซึ่งสามารถรองรับรายงานที่สร้างจาก Power BI Desktop ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงความสามารถของแต่ละบริการ และความแตกต่างของ Power BI Service และ Power BI Reporting Server

  • แนะนำ Power BI Service
  • การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Power BI Service
  • การ Publish รายงานไปยัง Power BI Service
  • การสร้าง Dashboard จากรายงานที่อยู่บน Power BI Service
  • การแก้ไขรายงานบน Power BI Service
  • การตั้งค่า การแจ้งเตือน การรีเฟรชรายงาน บน Power BI Service
  • การแชร์รายงานจาก Power BI Service
  • แนะนำ Power BI Report Server
  • การ Publish รายงานไปยัง Power BI Report Server
  • เปรียบเทียบ Power BI Service และ Power BI Reporting Server

วัน-เวลา การจัดอบรม

24-25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น.

สถานที่จัดอบรม

สถานที่ใกล้ BTS หรือ MRT ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนวันอบรมครับ

วิทยากร

เกียรติพงษ์ ได้การ

ค่าลงทะเบียน

10,000 บาท / 1 ท่าน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าอบรมรวม ประกอบด้วย ค่าวิทยากรและทีมงาน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน และเบรคทั้ง 2 วัน

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ในส่วนท้ายของข่าวนี้
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 02-0022752, 084 6592792, 089-6288544
หรือที่ http://bit/ly/rdbipage
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียน