บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับกระทรวงการคลัง


บริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ได้ทำการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และได้รับการอนุมัติรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สาขาความเชี่ยวชาญ หมวด ICT : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความเชี่ยวชาญ 
    1. Q106 : ข้อมูลเพื่อการบริหาร
    2. Q105 : การศึกษาและการฝึกอบรบ
    3. Q109 : การบริหารโครงการ
    4. I102 : การพยากรณ์
    5. Q110 : การออกแบบระบบ