เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) 22-23 ส.ค. 2561

ขอเชิญเรียนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร “Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) :BAT2-SCM” หลักสูตร 2 วัน ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ (ใกล้ MRT ลุมพินี) ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. หลักสูตรนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูลให้ผู้บริหาร (Dashboard) ผสมผสานกับการบริหารจัดการซัพพลายเชน และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการของโซ่อุปทาน รวมไปถึงนำเสนอภาพข้อมูลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

รายละเอียด หลักสูตร BAT2-SCM

Business Analytics/Big Data Analytics in Integrated Supply Chain Management (Advanced) จำนวน 2 วัน

หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะแสดงเชื่อมโยงแผนธุรกิจ ไปสู่แผนปฎิบัติการ โดยใช้กลยุทธ์และกระบวนการจัดการซัพพลายเชน และกระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP) ทำให้องค์กรมีเป้าหมายร่วมกัน มีความสอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร อีกทั้งในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าสัมมนายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอภาพข้อมูล (Dashboard) เสนอให้แก่ผู้บริหารในมุมมองของกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน กระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งเน้นเรื่อง KPI ที่เกี่ยวข้องกับ iSCM ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

Strategic Level การวัด KPI องค์รวมของการ Integrated supply chain

Tactical Level ระดับนี้จะวัดความสามารถของ supply chain ที่เชื่อมกลยุทธ์ลงสู่ระดับปฎิบัติการ ผ่านกระบวนการ Sales and Operations Planning (S&OP)

Operation Level เป็นการวัดผลการปฎิบัติการของ supply chain ผ่านกระบวน Order to Cash (O2C) และ Purchase to Pay (P2P)

รวมไปถึงการแนะนำหลักในการเก็บข้อมูล / การได้มาซึ่งข้อมูล, วิธีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะนำไปสู่การนำเสนอให้เห็นเป็นภาพข้อมูล (Dashboard) สำหรับผู้บริหารซัพพลายเชน และผู้บริหารองค์กร

65/35 => ทฤษฎี 35 ปฏิบัติ 65

  • รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา

หมายเหตุ

  1. กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
  2. ทุกขั้นตอนที่ฝึกปฏิบัติจะมีตัวอย่างประกอบ พร้อมมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัน-เวลา จัดสัมมนา

22-23 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น.

สถานที่จัดงานสัมมนา

AETAS Lumpini Hotel, Bangkok ถนนพระราม 4 ติดกับ MRT ลุมพินี

แผนที่ 

ค่าลงทะเบียน

Public Seminar: ราคา 18,000 บาท / 1 ท่าน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ค่าใช้จ่ายสัมมนา ประกอบด้วย
– ค่าสถานที่ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการบรรยาย
– ค่าอาหารกลางวันบุฟเฟต์นานาชาติ และอาหารว่างเช้า-บ่าย ตามจำนวนวันสัมมนา
– ค่าใช้จ่ายดำเนินการ
– ค่าวิทยากร 2 ท่าน พร้อมทีมงาน
1. วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, ACPE, CSCP, EPPM Certified Supply Chain Professional (CSCP), APICS, USA ประกาศนียบัตรการจัดการโซ่อุปทาน อันดับ 1 ของโลก ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง วิทยากร อาจารย์พิเศษ นักเขียน ให้กับสถาบันชั้นนำต่างๆ ประสบการณ์ทางด้านการจัดการโซ่อุปทานแบบลีน และระบบมาตรฐานสากลต่างๆ มากกว่า 10 ปี
– ประกาศนียบัตร Executive Program on Production Management (EPPM) Lean Master, AOTS (Japan funding)
– ที่ปรึกษาธุรกิจ (Smart Thai Biz) ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ และกระทรวงพาณิชย์
– ที่ปรึกษาด้านการจัดการการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้า (SPM#2) การผลิตและสินค้าคงคลัง (PIM#2) และคลังสินค้าและกระจายสินค้า (WDM#3) สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2. คุณนุชนาฏ รงรอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ จำกัด
– ผู้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมา และดำเนินการทำ Workshop มาจำนวน 16 ครั้ง
– มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในการ implement โครงการระดับ Enterprise โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบริษัทมหาชน บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 องค์กร ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี เช่น บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Business Analytics มามากกว่า 15 ปี
– อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรังสิต
– เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการ Productivity Improvement และเป็นเลขานุการโครงการทั้งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– อาจารย์ส่งเสริมการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วยสอนระดับปริญญาตรีวิชา MIS, MIT,BIS และช่วยสอนนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร BIS ในรายวิชา Internet Marketing จำนวน 6 รุ่น
– วิทยากรกระบวนการ หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการติดตามประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– วิทยากรกระบวนการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นผู้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
– นักวิจัย โครงการ การกำหนดมาตราฐานการตรวจสอบและการตรวจรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ
– เจ้าหน้าที่บริหาร/เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ส่วนลดค่าลงทะเบียนสำหรับลูกค้าใหม่

Early Bird Rate
  • สมัครร่วมสัมมนา 1-2 ท่าน รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท
  • สมัครร่วมสัมมนา 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 2,000 บาท

**เงื่อนไข เมื่อท่านสำรองที่นั่งและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์ หากเกินกำหนดทางเราขอเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ

## พิเศษสำหรับลูกค้าเก่า ##

สำหรับองค์กรหรือบุคคลที่เคยร่วมสัมมนากับเรา เมื่อท่านสามารถสมัครร่วมการสัมมนาและชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 1 สัปดาห์ ท่านจะได้ส่วนลดท่านละ 2,000 บาท ทันที ไม่มีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม

วิธีการสมัคร 

ท่านสามารถลทะเบียนผ่านทางแบบฟอร์มลงทะเบียนด้านล่าง
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยัง Email ที่ท่านระบุ เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเรา ได้ที่
โทร. 02-0022752, 084 6592792, 089-6288544
หรือที่ http://bit/ly/rdbipage อีเมล์ sales@rdbi.co.th