ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management และ Business Analytics/Big Data Analytics Balanced Scorecard and Strategy Map 13 และ 15-16 มีนาคม 2561

ประมวลภาพงานสัมมนา หลักสูตร “Business Analytics/Big Data Analytics with Balanced Scorecard and Strategy Map (Advanced)” วันที่ 13 และ 15-16 มีนาคม 2561  และหลักสูตร “Business Analytics/Big Data Analytics by Function with Strategic Management” วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ.

โดยในวันที่ 13 มีนาคม 61 เราได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง มาบรรยายและให้ความรู้ด้าน BSC ในการนำมาใช้กับองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในวันที่ 15-16 มีนาคมนั้น เป็นการสัมมนาร่วมกันทั้งสองหลักสูตร ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่กว้างขึ้น

ทางบริษัท อาร์ แอนด์ ดี บีไอ ต้องขอขอบคุณวิทยากรพิเศษ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ หากมีข้อบกพร่องประการใด ทางบริษัทต้องขออภัยไว้ณ ที่นี้ ด้วยครับ

ชมภาพบรรยากาศการสัมมนาวันที่ 13 มีนาคม 

ชมภาพบรรยากาศการสัมมนาวันที่ 15-16 มีนาคม