ประมวลภาพงานสัมมนา Business Analytics Best Practice & Workshop Nov 29, 2017

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม Business Analytic Best Practice & Workshop ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม AETAS Lumpini กรุงเทพ ทางบริษัท อาร์แอนด์ ดี บีไอ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ และหากมีข้อบกพร่องประการใด ทางเราขออภัยทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด