Key Performance Indicator: KPI/ Measures and Report for Sales and Marketing Department

September 18, 2017

by Keattipong Daikarn

cropped-pexels-photo-390392.jpeg

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และรายงาน

Key Performance Indicator: KPI/ Measures and Report สำหรับแผนกการขายและการตลาด (Sales and Marketing Department)

ประกอบด้วย 1. $ Sales (ยอดขาย) 2. $ Discount (ส่วนลด) 3. $ Unit Price (ราคาขายต่อหน่วย) 4. $ Marketing Expense (ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด) 5. $ Sale Expense (ค่าใช้จ่ายทางการขาย) 6. # QTY (ตัวเลขปริมาณการขาย) 7. GR Goods Return (สินค้าคืน) 8. # FOC  $ FOC Free of Charge สินค้าของแถม ทั้งแบบคิดเป็นปริมาณและคิดเป็นมูลค่าเงิน

1. $ Sales ยอดขาย

Measure/KPI นี้สามารถวัดผลประกอบการขององค์กรได้ ถ้าจะทำเป็นรายงานควรมีการเปรียบเทียบยอดขายของแต่ละปี แต่ละเดือน เพื่อให้เห็นความแตกต่าง เช่น ยอดขายเดือนนี้เทียบกับเดือนที่แล้ว ยอดขายปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีตัวเปรียบเทียบ  และถ้าองค์กรของเราขายสินค้าหลายตัว เราควรวิเคราะห์ว่า ยอดขายแต่ละสินค้าเป็นอย่างไร เพื่อให้ทราบว่าสินค้าตัวไหนขายดี ขายไม่ดี ในแต่ละเดือน

2. $ Discount ส่วนลด

Measures นี้สามารถวัดเป็น % เทียบกับยอดขาย และเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หรือปีที่ผ่านมา เพื่อดูว่าเราให้ส่วนลดมากน้อยแค่ไหน และถ้าองค์กรเรามีการกำหนดนโยบายไว้อยู่แล้ว ว่าต้องไม่เกิน 15 % เราก็จะสามารถดูได้ว่าพนักงานทำตามนโยบายขององค์กรหรือไม่

3. $ Unit Price ราคาขายต่อหน่วย 

4. $ Marketing Expense  ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด

การมีตัวเลขค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด สามารถนำไปใช้ดูสัดส่วนค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดเทียบกับยอดขายได้ และผู้บริหารการตลาดสามารถกำหนดนโยบายลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดลงได้ เมื่อทราบแนวโน้มค่าใช้จายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เป็นต้น

5. $ Sale Expense ค่าใช้จ่ายทางการขาย

การมีตัวเลขค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย จะทำให้ผู้บริหารทีมขาย นำไปพิจารณาดูเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายทางการขายกับยอดขาย และนำไปกำหนดเป็นนโยบาย คล้ายกับผู้บริหารการตลาด

6. # QTY ตัวเลขปริมาณการขาย

บางองค์กรอาจไม่ได้คำนึงถึงปริมาณการขาย เพราะมองแต่ยอดขายเท่านั้น แต่บางที่อาจวิเคราะห์ทั้งปริมาณการขาย และยอดขายร่วมกัน ดังนั้น จึงจะต้องมี Measures ตัวนี้ด้วย

7. # GR Goods Return สินค้าคืน

ใช้วิเคราะห์ว่าสินค้าเรามีคุณภาพหรือไม่ และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุในการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพได้

8. # FOC Free of Charge $ FOC สินค้าของแถม

บางองค์กรมียอดขายและมีของแถมพ่วง โดยไม่คิดมูลค่า เช่น ซื้อ 1 แถม 1 ตัวเลขในใบเสร็จรับเงินต้องเป็น 0 ดังนั้น บางที่เราจะเห็นว่า คิดมูลค่าของเข้าไปก่อน และมาทำเป็นตัวเลขลบออกทีหลัง เพื่อสามารถบันทึกข้อมูลเป็นมูลค่าได้ และให้ลูกค้ารับรู้ว่าได้ของแถมและส่วนลดเท่าไหร่ เป็นต้น

หมายเหตุ สัญลักษณ์  $ แทนมูลค่า และ # แทนปริมาณ

ไว้โอกาสหน้าจะมาแนะนำ KPI อื่นต่อนะคะ

รวมบทความ Business Analytics

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ https://rdbi.co.th/contact/
สอบถามเพิ่มเติมที่เพจ
Line official Account : @rdbi
อีเมล์ sales@rdbi.co.th

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Discover more articles